Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Дні науки філософського факультету - 2015

Категорія : Головна

Випуск повністю
Секція "ПРАКТИЧНА ПОЛІТОЛОГІЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ" Ата манч у к- Ангел В. І. Суверен культурно політологічна цінність
Батрименко В. І. Деякі особливості моделей місцевого самоврядування
Внучко С. М. Україна в системі глобальних політичних процесів
Воробйова Г. Ю. Сучасні напрямки дослідження політичних метафор
Гриньків М. В. Механізми впливу релігійних організацій на політичну свідомість громадян
Даценко А. Ю. Сучасні політичні конфлікти в Україні
Загребельний О. В. Моделювання сучасних воєнно-політичних конфліктів
Зу є ва І. В. Існування еліти як соціального феномену
Іванова І. І. Практика неокорпоративізму в країнах Скандинавії
Кацуба М. О. Художнє кіно як ресурс в політичному процесі
Колесников О. В. Електоральна активність польських виборців: аспект інституційний
Колюх В. В. Судові функції парламентів у контексті поділу влади
Конах В. В. Проблеми комунікаційної взаємодії між владою і суспільством в Україні та шлях и їх вирішення
Лікарчук Д. С. Парламентський конфлікт в процесі демократизації
Малоголовець Н. С. Роль східноазіатських режимів в сучасних політичних процесах
Мінєнкова Н. Є. До питання люстрацій у країнах Центрально-Східної Європи наприкінці XX ст
Наконечний М. В. Національна ідентичність як чинник безпеки української держави у глобалізованому світі
Ніколайчук Г. Г. Політичний вимір спорту
Олещук П. М. Протидія революційній політичній мобілізації у мережі Інтернет
Остапенко С. С. Особливості становлення політики мультикультуралізму в Канаді
Петренко В. В. Авторитаризм: різноманіття типів
Петренко І. І. Місце аналізу державної політики в політичній аналітиці
Постригань Г. Ф. Протидія політичному маніпулюванню як цілісний процес
Призіглей К. О. Особливості взаємодії органів влади та громадян в електронному уряді
Ткач О. І., Мельник В. Я. Роль мовної політики Франції у формуванні громадянського суспільства
Черненко Т. В. Поширення ідеї сепаратизму в Україні як інструмент посилення загрози національній безпеці України
Шайхалієва Ю. А. Корупція та політична корупція: визначення розбіжностей та особливостей
Шаповалова А. О. Політичні аспекти інформаційної війни
Szombati O. Relationship of politics and entertainment media
Щербина Ю. С. До питання про візуалізацію образу політичного актора
Секція "МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА" Гиринский А. А. У краина и Россия: проблемы постсоветского развития как причины конфликт а
Деев И. А. Немарксистские теории государства – концепция Иммануила Валлерстайна
Косюк Т. П. Інститут нейтралітету в умовах сучасних конфліктів
Nagy Aliz Dual citizenhsip in Central-East Europe
Омельченко В. Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст
Паламаренко Р. Ю. Современные качества мировой политики
Половко О. О. Проблема тероризму в контексті європейської політики мультикультуралізму
Решмеділов М. С. Французький урок
Ткач О. І., Ткач А. О. Відносини США та країн Латинської Америки в умовах трансформації міжнародної системи
Шумило О. В. Сутність і явище глобалізації міжнародних комунікаційних систем
Юрчак М. Б. Аксіологічний вимір відносин ЄС–Україна: 2013 рік
Язикова А. М. Гуманітарні зв'язки Росії та України
Секція "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ" Підсекція "Історія та теорія державного управління" Вільчинська Я. С. У країнська мова як глобальний чинник держав отв орення
Воробйова О. П. Основні принципи модернізації державного управління
Гандзюк К. А. Деякі чинники інноваційних процесів у державному управлінні
Левицький В. А. Категорія "редагування" у поняттєвому апараті державного управління
Лі Жуйтін Д. Озборн про значення стратегії у реорганізації системи державного управління
Мамчур Г. В. Особливості державної служби у Київській Русі
Оргієць О. М. Інституційна пам'ять: основні підходи до тлумачення поняття
Піонтковська А. К. Українські реалії лобізму: теорія і практика
Порайко А. М. Міжнародний досвід протидії бюрократизму в системі державного управління
Сазонова Д. Д. Інститути безпосередньої демократії в системі державного управління
Соловйов В. М. Пропозиції щодо вдосконалення антикорупційної стратегії України
Підсекція "Механізми державного управління" Волошенко В. М. Державне регулювання регіонального рекреаційно-туристичного комплексу в контексті європейської інтеграції України
Газимов Р. Механізми взаємодії органів влади з громадянами в системі електронного уряду
Голинська Х. О. Інституціоналізація гендерного мейнстрімингу в системі управління містом
Дідух Д. І. Державне регулювання інтелектуальної власності в Фінляндії
Ду бінська В. О. Деякі особливості реалізації політичного лідерства в державному управлінні
Журавель П. А. Фактор соціального середовища в інформаційній політиці державних органів
Замараєв А. В. Лояльність державних службовців як механізм державної політики у сучасній Україні
Зу бчик О. А. Освіта та демократія: українська молодь як суб'єкт суспільно-політичних трансформацій
Кострубіцька А. В. Державне регулювання діяльності засобів масової кому нікації в умов ах ін формаційної війни: європейський досвід та українські реалії
Лу жикова Е. А. Реализация международных избирательных стандартов в демократических государствах. Проблемный аспект
Пилипенко В. П. Політика інноваційного розвитку в державному управлінні
Руденко Т. П. Державна молодіжна політика в період фінансово-економічної кризи в Україні як складова державного управління
Таньчук О. А. Поняття та основні ознаки державно-управлінських рішень
Штельмашенко А. Д. Роль бренду держави у розрізі забезпеченя національної безпеки
Штирліна А. А. Особливості сучасної сервісної держави
Підсекція "Державна служба" Ду бчак Л. М. Засади реформування кадрової політики в пенітенціарній системі України
Заболотна Л. В. Деякі правові засади діяльності працівника дипломатичної служби України
Кочергіна І. М. Роль відомчої освіти у фаховій підготовці фахівців для військової, пенітенціарної служби та міліції
Неліпа Д. В. Основні чинники забезпечення якості державної служби
Папуша В. С. Державна служба в системі виконавчої влади: специфіка функціонування
Пітулей В. В. Соціальна природа державної служби
Проскурякова К. С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні
Тимощук К. А. Реалізація екологічної функції держави під час кризового екологічного становища в Україні
Ткаченко О. В. Щодо юридичної відповідальності державних службовців
Черняхівська В. В. Представництво жінок у сфері державного управління
Якібчук О. В. Державна політика екологічної безпеки в контексті суспільної модернізації
Балінченко С. П. Механізми подолання тотальності: інтеграція vs. диференціація
Бугров М. В. Сучасність як стратегія філософування
Вороная С. О. Політичне лідерство
Дзятківський В. В. Де пу тат сь ка ет и к а як нормативна основ а політичної в і дп ов і д альн о ст і п а рл ам е н т а р і їв
Зубрицька Л. Й. Політичні міфи як індикатори кризи
Кириленко К. М. Інтеграція природничо-наукової і гуманітарної форм культури як шлях до творення інноваційної культури
Ковнєров О. Є. Філософсько-правова антропологія у необхідності "антропологічного повороту" в правосвідомості як онтологічно первинної реалії
Ковнєров О. О. Антропологічні передумови маргінальної особистості в контексті гегелівської морально-правової теорії "розірваної свідомості" як явище онтологічної дійсності
Колотило В. В. Фу ндам ент ал ь н ий і оп ератив ний виміри ідеології в процесі соціокультурних змін
Кондратьєва І. В. Священні зображення в християнстві
Корабльова В. Неолібералізм як маркетизм: ідеологія ринкового суспільства
Куклин Е. Е. Проблемное положение медиареальности: отражение или конструирование реальности
Левченко Ю. В. Політичне лідерство: теоретичні основи й практика сучасної України
Медвідь Ф., Писана А. В. Нормативістська теорія Ганса Кельзена
Медвідь Ф., Чорна М. Ф. Інформаційна безпека України в умовах сучасного кіберпростору
Мохнатюк І. О. Вища освіта в умовах інформаційного суспільства
Наконечна В. В. Особливості хімічної картини світу
Новіков А. А. Основні принципи концепції "характерології українського народу" О. Кульчицького
Новікова Н. Є. Ментальні засади як головні чинники формування політичної культури української нації
Петров А. М. Системний підхід до аналізу криз політичної системи
Пєтухов А. П. Конструктивізм: самодостатність поза ідеологією
Рева Т. С. Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013–2014 рр.)
Руденко А. Ф. Передвиборча діяльність українських політичних партій: виклики 2014 року
Тихомирова О. К. Інформаційна політика держави: особливості формування та реалізації
Філоненко Д. І. Розш ирення прав та можлив остей жінок з метою посилення політичних партій
Цвібель А. О. Прагматизм як основа свідомості громадянина успішної держави
Якуша П. О. Онтологічна структура життєсвіту
КРУГЛИЙ СТІЛ "ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНІ І МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ" Богдановський І. В. Екстрасенсорика: від нетрадиційної релігійності до науки
Бу чма О. В. Релігія і державна влада: виміри співвідношення в сучасній Україні
Харьковщенко Є. А. Актуальні проблеми реалізації принципу свободи совісті в законодавчій та освітянській сферах
Чаркіна М. В. Історія становлення та проблеми старозавітньої біблеїстики
КРУГЛИЙ СТІЛ "МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ: ДУХОВНА СПАДЩИНА І СЬОГОДЕННЯ" (ДО 150-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ) Василик І. Б. Державнобудівнича та націєтворча діяльність митрополита Андрея Шептицького
Воропаєва Т. С. Культуротворчий внесок Михайла Вербицького та Андрея Шептицького у цив і ліз а ці йн ий посту п у країнств а
Іщак А. Вплив Андрея Шептицького на формування особистості Йосипа Сліпого
Кагамлик С. Р. Проблема церковної єдності у творчому спадку митрополита Андрея Шептицького та діячів ранньомодерного часу
Крупник Л. О. Взаємини Андрея Шептицького з радянською владою після нацистської окупації
Шеремета О. Ю. Етика законів митрополита Андрея Шептицького – основа розвитку особистості, суспільства, держави і церкви
Шкарбан І. А. Перебування митрополита Андрія Шептицького на засланні
КРУГЛИЙ СТІЛ "ТЕОРЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОЦЕСІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ В НЕЛІНІЙНОМУ СОЦІУМІ: НА ДІЇ ТА РИЗИКИ УКРАЇНИ" Мелков Ю. А. Социальные ценности как аттракторы в самоорганизации социума: от противостояния к взаимопониманию
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;