Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Дні науки філософського факультету - 2015

Категорія : Головна

Випуск повністю
Секція "ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ" Підсекція "ЗА Г А ЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ" Андрєєва К. І. Етнополітичні конфлікти: сутність та шляхи врегулювання
Бабка В. Л. Історична пам'ять як фактор політичного впливу
Баталюк І. В. Критика плюралістичної концепції політичної системи суспільства в ліворадикальних та неомарксистських концепціях елітаризму
Бердник В. Ф. Вплив пропаганди на цілісність держави
Бушанська В. М. Критика механізмів деліберативної політики як основа переосмислення її дійсної природи
Герасимович В. А. Особа та її роль у громадянському суспільстві
Гончарук В. П. Особливості виборів в умовах тоталітарного політичного режиму
Гуменюк А. В. Технології формування іміджу політичного діяча
Гурц В. В. Аксіологічний аспект функціонування політичного лідерства в умовах демократії
Данильченко К. І. Концепція авторитарної особистості
Дзятківська О. С. Символічна політика як комунікативний інструмент державної влади
Дроздецкая К. А. Исторические типы насилия. Коренные переломы в понимании феномена
Йосипенко С.-В. С. Конфлікт ідентичностей: політичні, релігійні, культурні аспекти
Кляшторний М. Д. Російський ідеократичний імперіалізм: від Грозного до Путіна
Кобильник В. В. Особливості посткласичного етапу становлення порівняльної політології
Корнієнко Г. Ю. Лідерський вплив на модернізаційні процеси в Україні
Коршук Р. М. Типології етнократії
Корюненко В. Г. Явище "імперського утопізму"
Кочетков Д. А. Избирательная система Украины
Кравченко В. Ю. Теорія відносної депривації в контексті дослідження політичного насилля
Крочак Я. В. Проблеми побудови правової держави в Україні
Майнина М. С. Сучасні моделі партисипітарної демократії
Малкіна Г. М. Люстрація як форма політичної відповідальності
Маркітантов В. Ю. Особливості процесів регіоналізації в Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії
Меженська О. В. "Державний переворот" та "революція": проблема розрізнення понять
Melnyk V. Political anthropology of the evolution of ethnic organisms and the notion of nation
Пасюта Т. А. ЗМІ як засіб маніпулювання громадською думкою
Петренко А. С. Особливості трансформації політичних режимів у посткомуністичних країнах
Потіха К. В. Лобізм та його місце в українській політиці
Радченко Д. В. Вплив "цифрового розриву" на функціонування електронної демократії
Рудик А. О. Специфіка поєднання функцій глави держави та глави виконавчої влади в деяких парламентарних республіках
Салтовський О. І. Історичний міф у політичному процесі
Семенченко А. Г. Ідейно-теоретичний зміст основних течій консерватизму
Сидоренко М. В. Сучасний лобізм: види та методи
Ситник О. І. Філософія і політика: підстави взаємодії
Стегній В. О. Армія як політичний інструмент
Сурганова Ю. О. Національна ідентичність як чинник консолідації суспільства
Ткачук Т. В. Соціальна держава: трансформування на сучасному етапі суспільного розвитку
Ту ка ле нко І. А. Біополітика в контексті теорії поколінь прав людини
Фіалковська Н. О. Трансформація ролі держави в лібералістичній традиції
Чаплінський Є. О. Конструктивна критика класичної ліберальної концепції демократії в елітарній демократії Йозефа Шумпетера
Ша по шніков А. О. Основні різновиди сучасних квазідержав
Ша шк ов а М. І. Патріотизм та націоналізм в епоху глобалізації
Підсекція "СУЧАСНІ ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ" Абы зова Л. В. Народничество-национализм-демократия: современный политический контекст
Бучин М. А. Вітчизняна електоральна практика 2014 р.: проблеми та особливості
Воробйова Т. Л. Детермінанти формування політичних протестних настроїв
Гордієнко М. Г. "Гібридна війна" як вияв неоімперської агресії
Гурицька М. С. Зв'язки з громадськістю органів державної влади та органів місцевого самоврядування
Завальнюк І. О. Жіноче політичне лідерство в Україні: проблеми демократизації та подолання стереотипів
Зайдель М. І. Персоналізація влади як наслідок інституційної деформації в Україні
Конончук С. Г. Проблема встановлення загороджувального порогу та практика виборів в Україні
Лаговська С. С. Правова держава як чинник демократичного розвитку українського суспільства
Лященко І. А. Державний кордон як простір правопорядку
Матвеєва Г. А. Проблема пошуку громадянського консенсусу в Україні в контексті інтенсифікації взаємодії політики і права
Морарь М. В. Політична інтеграція як чинник консолідації українського суспільства
Обушний М. І. Політичні рішення – ключовий елемент політичного процесу
Рихлік В. А. Роль зв'язків з громадськістю у виборчих кампаніях
Руденко А. Ф. Проблеми демократичного переходу в Україні
Синюченко А. М. Проблеми удосконалення системи безпосереднього народовладдя в Україні
Смирнова Ю. А. О формах политической коррупции в современной Украине
Федорищак Х. І. Україна – Республіка Польща: встановлення системи міждержавних відносин в сфері політики пам'яті
Черпак Т. В. Нормативно-правове регулювання законодавчої діяльності Верховної Ради України
Шляхтун П. П. Регіоналізм як форма децентралізації влади
Підсекція "ПАРТОЛОГІЯ" Гримська М. І. Радикалізація електоральних преференцій в Угорщині (до історії питання)
Ключкович А. Ю. Основні аспекти партійної політизації державно-владної сфери в ФРН
Решмеділова О. М. Перспективи лівих політичних партій та рухів в Україні та світі
Стегній В. О. К. Джанда про універсальну теорію політичних партій
Теслюк С. А. Фандрайзинг як метод отримання фінансових ресурсів у виборчі фонди кандидатів та політичних партій
Підсекція "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА" Бовкун Н. В. Громадянське суспільство за Іммануїлом Кантом
Дем'яненко О. О. Адміністративна реформа у контексті становлення громадянського суспільства в Україні
Демченко В. Ю. Самоврядування як невідємна частина демократії (за працею Алексіса де Токвіля "Демократія в Америці")
Євсюкова А. В. Громадянське виховання молоді в сучасному суспільстві
Косенко Д. В. Політична відкритість в процесі демократичних трансформацій
Ку лі ш Г. В. Громадянське суспільство в Україні: аналіз чинників неефективності функціонування
Лексіков Р. О. Етичні та процесуальні проблеми прийняття політичних рішень в теорії та практиці сучасних концепцій демократії
Лисенко Ю. В. Громадянське суспільство: особливості функціонування в процесі демократичних перетворень
Лиховид Д. О., Семигіна Т. В. Практики самоорганізації в територіальних громадах України
Петрунин В. В. Социальное служение Московского патриархата в контексте развития институтов гражданского общества
Піменова О. О. Громадянська освіта як важливий інструмент розбудови громадянського суспільства в умовах сучасного українського суспільства
Ситник В. О. Волонтерські рухи як основа формування громадянського суспільства в Україні
Слінченко Л. В. Міжнародні програми підтримки та розвитку громадянського суспільства в Україні
Тимошенко А. Ю. Виховання громадянина як основа соціально-політичного стабільності держави
Федірко І. П., Косілова О. І. Політичний потенціал громадянського суспільства
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;