Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Наукові записки інституту журналістики

Категорія : Головна

Випуск повністю
Різун В. В. Модерна журналістика потребує нової науки про неї
Бідзіля Ю. М. Тарасюк В. Ю. Біобібліографічна довідка
Лизанчук В. В. Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України
Чепурняк Т. О. Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні
Костюк Ю. В. Типологічні характеристики сучасного регіонального радіомовлення
Каралкіна Н. В. Телеканал «Тиса-1» у системі телемовлення Закарпаття
Загороднюк В. Є. Діяльність українських дитячих телеканалів «Піксель» та «ПЛЮСПЛЮС» крізь призму міжнародного досвіду
Свінціцька О. І. Естетичний дискурс сучасних мас-медійних текстів
Євграфова А. О. «Мовне обличчя» воєнної агресії: медійний контент
Горошкевич Н. Є. Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії
Русецька О. Б. Лексико-семантичні особливості мови періодики XXI ст. (на матеріалі житомирської преси)
Кузнєцова Т. В. Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву
Волковинський О. С. Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73ауууиРЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮсЗражевська Н. І. Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа
Подліняєва І. В. PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств
Глушкова Т. В. Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем
Білак Г. І. Структура PR-стратегій католицьких церков в Україні
Зелінська Н. М. Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики
Лoбoйкo Т. В. Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство
Семенко С. В. Державницькі ідеали в політичній публіцистиці Юрія Косача
Покляцька К. А. Типологічна класифікація публіцистики в журналах «Всесвіт», «Lire» та «Иностранная литература»
Пелипець М. І. Особливості публіцистичного доробкуС. Смаль-Стоцького в «Літературно-науковому вістнику»
Ґабор В. В. «Наш націонализм знає ступенів любви, але не знає ненависти, не знає неґації любви» (Особливості концепції християнського націоналізму Авґустина Волошина)
Зикун Н. І. Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми
Нестеряк Ю. М. Гіперлокальні медіа: перспективи для України
Чабаненко М. В. Метод і когнітивні завдання «журналістики скріншота»
Рябічев В. Л., Литвиненко В. В. Аудиторія українського сегмента всесвітньої мережі(друга половина 2013 р.)
Доброва С. О. Здобутки та невирішені проблеми українського інтернет-телебачення
Досенко А. К. Аматорські медіазавантаження як один із факторів розвитку сучасних мережевих комунікативних процесів
Жугай В. Й. Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 року в українських інтернет-медіа
Комова М. В. Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища
Козир Ю. А. Українсько-російські відносини як вияв ритуальної комунікації(порівняльний аналіз преси України й Росії)
Білан Н. І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві
Корнєєв В. М. Комунікаційні технології як засоби проектування соціальної дійсності
Лубкович І. М. Місце українських медій в інформаційній війні 2013 –2014 рр
Stepanіuk Nataliya. Media analysis of coverage of an inflationary processes: critical review
Мітчук О. А. Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики
Бідзіля Ю. М. Інформаційна безпека поліетнічного регіону: пошук нової медіасистеми (на прикладі Закарпаття)
Герман О. А. Ціннісні характеристики політичного простору України (на матеріалі соціальних мереж 2013 р.)
Афанасьєва (Горська) К. О. Пошуки нових механізмів у глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту
МЕДІА. ДУХОВНІСТЬ. РЕЛІГІЯБойко А. А. Релігійні медіа в державах Євросоюзу: правовий аспект
Смусь А. Г. Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі
Гридчина В. В. Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії
Костюк В. В. Професійна журналістська освіта: запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ)
Петрушка А. І. Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції
Мордюк А. О. Як працювати з інтернет-контентом, щоб не стати жертвою маніпуляції: поради журналістам від вітчизняних та європейських експертів
Драган-Іванець Н. В. Чинники впливу інтернет-видань на реципієнтів (за результатами соціологічного дослідження)
Antonova Olga. Graphic elements of photoessay as facilities of author’s communicative strategy’s implementation (on material of A. Voytenko’s photoessay «Cult of body»)
Горевалов С. І., Зикун Н. І. Жанри фотожурналістики в умовах посилення тенденції візуалізації ЗМІ
Загоруйко Н. А. «Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською»: модифікація жанру інтерв’ю
Тарасюк В. Ю. Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста
ДРУКОВАНІ ЗМІаууПаславський І. І. Техногенні катастрофи на Чорнобильській АЕС й АЕС «Фукусіма-1» уису відображенні засобів масової інформації
Поліха Л. Я. Сучасні підходи до визначення терміна «стиль» у дизайні періодичних видань
Дудченко Л. М. Ділові медіа України в науковому дискурсі соціальних комунікацій
Євтушенко О. М. Репрезентація героя в сучасних друкованих ЗМІ: функціонально-типологічні особливості
Кривобок В. М. Комунікаційні стратегії у виданнях на теми будівництва та дизайну
Мадей А. С. Питання охорони історико-культурної спадщини України в сучасній періодиці
Михайлюта О. О. Рубрика «Документ» як розважальний складник журналу «Країна»
Шевченко В. Е. Виразність та естетичність контенту журналу
Близнюк А. С. Функціонування книги як феномена в сучасному цифровому медіасередовищі
Davidovа Lyudmila. University publishing house: foreign and domestic experience
Миколаєнко Н. М. Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів
Сніцарчук Л. В. Журнал «Natio» як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.)
Усманова О. В. Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики
Ульянова К. М. Особливості функціонування преси Луганщини від зародження до 1917 р
Барчан О. В. Роль Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20–30-х рр. ХХ ст
Блавацький С. Р. Українська італомовна періодика Італії міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.): генеза, формування і функціонування
Георгієвська В. В. Генеза партійної преси в Україні (1989–2013 рр.): джерелознавчий аспект
Мельник Ю. І. Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму
Садівничий В. О. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.)
Відомості про авторів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;