Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Studia linguistica

Категорія : Main

Випуск повністю
Бабенко О. В. Взаємовідношення конституентів у фразеосемантичному полі "емоції особистості" (на матеріалі англійської мови)
Бондаренко О. В. Форми суб'єктивної оцінки прислівників та їх роль в інфраструктурі простого речення
Григоренко В. А. Англійський герундій крізь призму генеративної парадигми
Коломийцева В. В. До питання про категорію часу в поетичному дискурсі
Кульчицький В. І. Найпродуктивніші суфіксальні моделі сучасної німецької мови: словотвірні значення та номінативна специфіка (у сфері прикметника, дієслова та прислівника)
Мелешкевич Л. М. Взаємозв'язок змістового та матеріального аспектів речення (на матеріалі англомовних енциклопедичних текстів біографічної тематики)
Cтолярова А. А. Жанрова специфіка текстів циркулярів (на матеріалі новогрецької мови)
Тріль О. М. Велика Ведмедиця в пам'ятках української мови XVI–XVIII ст
МОВА І СОЦІУМ. Gritsenko S. Lexical borrowings: problems and perspectives of the research
Коваленко Ю. Г. Лінгвістичні параметри соціальних діалектів у сучасному художньому контексті
Kotvytska V. A. Englisch-amerikanisches im Deutschen: zur rolle der anglizismenkritischen bewegungen in Deutschland
Несина І. І. Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові
Олійник Л. В. Специфіка функціонування метафори у німецькому молодіжному соціолекті
Povoroznyuk R. Rendering culturally specific elements of the first ladies' rhetoric into Ukrainian
Зміст Леміш Н. Є. Категорія каузальності та специфічність її лінгвістичної реалізації
Лучканин С. М. Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників
Марченко Н. В. Дихотомія чи тріада "мовленнєва діяльність – мова – мовлення" у Ф. Де Соссюра
Падар Ю. А. Суб'єкт оцінки у філософії та лінгвістиці ХХ – початку ХХІ ст
Парфіненко А. О. Мовна варіативність у фокусі сучасних лінгвістичних досліджень (на матеріалі праць британських та американських вчених)
Спасенко П. В. Релігійна лінгвістика в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Шевченко Ю. О. Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані в порівнянні з європейською мовознавчою традицією античної та середньовічної доби
Бойцун Л. М. Особливості вживання номінативних формул "rabbi" та "didaskale" у євангеліях
Vazhynska O. I. The sources of the myth of Medea in the positive light of the Pre-Euripidian interpretations and their evolution in the negative shade
Гера Є. В. Евфонія як елемент ритмомелодики тексту у латинськомовній поезії вагантів
Archpriest Коzhushnyi О. Synonymic theonyms-poetonyms as an important factor of poetic language of roman melodist's poems
Кощій О. М. Мова новолатинської поезії: статика і динаміка
Косіцька О. М. Підрядні речення часу в латинськомовній документації Греко-Католицької Церкви кінця XVI–XVII ст
Studia Linguistica. Випуск 7/
Лазер-Паньків О. В. Особливості вираження об'єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ–ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ)
Ластовець М. Ю. Феномен українського літературного бароко: жанрові особливості
Luschenko T. L. Modifications in the metric pattern of the hexameter in Nonnus' epic poems
Макар І. C. Синтаксично-стилістична природа гомеотелевтона як фігури фрази (на матеріалі роману Лонга "Дафніс і Хлоя")
Малунова Г. Д. До питання датування "Апології сократа" Платона
Поліщук (Шадчина) А. С. Давньогрецький "Міф про аргонавтів" у контексті проблематики балканського етногенезу
Черненко Н. А. Особливості мовної маніфестації концепту virtus (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія" Сенеки)
Шовковий В. М. До проблеми принципів навчання граматики класичних мов
Яранцева О. І. Вивчення ідіостилю Луція Аннея Сенеки молодшого на матеріалі філологічних та філософських досліджень українських і російських науковців
ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ, ЛІНГВОКОГНІТИВІСТИКИ Давиденко Г. В. Інтерпретація концепту tod у текстах німецьких народних казок
Дзюбенко О. М. Концепт знання у наївному дискурсі (на матеріалі паремійного фонду англійської та української мов)
Єсипович К. П. Феномен когнітивного картування в сучасній лінгвістичній парадигмі
Levko O. V. Verbalization of the concept light in the discource of St. Gregory the theologian
Мазепова О. В. Концепт серце як ключовий концепт внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови)
Зміст Настенко С. В. Концептуальна природа образного простору поетичного твору у світлі когнітивної лінгвістики
Орел А. Л. Вікторіанська концептуалізація жіночості у зооморфних та флороморфних метафорах
Покровська І. Л. Репрезентація концепту молитва в сучасній турецькій мові
Старко В. Ф. Категоризація кольору: між універсалізмом та релятивізмом
Shypitsyna Y. V. The concepts of codes of ethics as expression of business values
ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ, ТЕКСТОЛОГІЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ВИМІРИ Багратіон-Мухранська К. В. До питання про використання сучасних інформаційних ресурсів при дослідженні фольклорних витоків творчості Р. Бернса та В. Скотта в контексті антиномії "історія – вигадка": завдання, методи та перспективи
Vazhynska O. I. L'intertextualité comme le moyen innovateur edans la recherche comparative littéraire et linguistique du XX siècle
Golubovs'ka I. Cultural linguistics sub specie teaching languages in nowаdays
Єфименко В. А. Інтертекстуальні зв'язки між текстовими світами казкових творів
Ільченко О. М. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки
Карпова К. С. Прецедентне ім'я Steve Jobs в американському лінгвокультурному середовищі
Лазебна О. А. До питання про зону норми в структурі оцінної шкали
Лазер Т. В. Карнавальна основа комічного у творі Акілле Кампаніле "Agosto, moglie mia non ti conosco"
Мельник І. В. Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні
Меркотан Л. Й. Засоби реалізації категорії інтертекстуальності
Nikolenko A. Identity and language in intercultural communication in american movies
Порадовська А. О. Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови)
Патен І. М. Предметна символіка як образно-смисловий центр формування компаративних фразем зі значенням руху (на матеріалі польської, англійської та української мов)
Сизонов Д. Ю. Медіатекст та медіадискурс у сучасному медійному просторі
Солдатова Л. П. Информация: сущность и история понятия
Руда Н. В. Категорія демінутивності: аспекти та перспективи досліджень
Стодолінська Ю. В. Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси
Теличко В. О. Вербальні та невербальні засоби реалізації стратегії інформування на англомовних професійних інтернет-форумах
Філоненко Н. Г. Структурні та функціональні особливості синтаксичних одиниць роману Марі Ндьяй "Trois femmes puissantes"
Бражук Ю. Б. Проблема взаємодії національного та інтернаціонального компонентів в анатомічній термінології (на прикладі українського стандарту анатомічної номенклатури)
Воскобойник-Шпинта Г. М. Відонімна лексика в латиномовній ентомологічній номенклатурі: ономасіологічний аспект
Надточій Ю. М. Типи англо-американських запозичених політико-економічних термінів
Лехніцька С. І. Епонімічний і топонімічний компоненти у фармацевтичній термінології і номенклатурі
Радзієвська С. О. Нанонаукові терміни atom / атом і molecule / молекула: історичний аспект
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;