Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Studia linguistica

Категорія : Main

Випуск повністю
TABLE DES MATIÈRES Golubovs’ka I. O. Langues classiques dans le cadre de la linguistique moderne: les épistèmes, la métalangue, les procédés linguistiques
Нікітіна Ф. О. Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу
Клименко Н. Ф. Етимологічні пояснення як засіб семантизації термінів у сучасних українських спеціальних словниках
Мегела І. П. "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія
Будейко В. Е. Імена букв у сучасному східнослов’янському письмі та латинський алфавіт
Lazer-Pan’kiv O. V. Particularités de la représentation lexique du concept ΣΟΦΟΣ en grec ancien
Макар І. C. Антитетичні відношення у тексті роману Лонга
Михайлова О. Г. Міфологічна cемантика "arbor vitae" в латинськомовній анатомічній термінології
Морозова І. М. Калокагатія і філокалія як імперативи духовно-морального ідеалу в античності і християнстві: актуальність і гіпотези лінгво-культурного дослідження
Третьякова К. В. Фауноназви в латинських пареміях
Єрьоміна О. Ю. До проблеми афіксального статусу компонентів композита
Воскобойник-Шпинта Г. М. Роль номенклатурної латини у становленні наукової мови
Карлова Т. Є. Особливості метамови медичної науки
Куйбіда Х. І. Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних прикметників)
Левко О. В. Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία "серце" у Септуагінті та Новому Завіті
Ніколаєнко О. А. Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на адресата у текстах ораторського дискурсу республіканського Риму
Руда Н. В. Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект)
Антонюк С. А. Лексико-семантические особенности осязательных прилагательных с семой "больший вес" в поэтических текстах писателей эпохи принципата Августа
Николаенко О. И. Лексико-фразеологические особенности эпиграмм Марциала
Полович И. И. Структура и семантика концепта VIRTUS в "Нравственных письмах к Луцилию" Луция Аннея Сенеки
Садовский А. О. Прономинальный субъект ἐγώ как средство лексической когезии в тексте монологической речи Платона "Апология Сократа"
Boïtsun L. M. Analyse sémantico-pragmatique des formules imperatives dans les textes hellénique et latin d’Evangile
Борбенчук И. Н. Выразительные средства латинского поэтического языка в сочинениях Г. В. Катулла (на материале эпиллия "Аттис")
Галамага Е. В. Фоносемантические измерения сакральных латиноязычных надписей
Грекова М. А. ПЕВЧИЕ ПТИЦЫ в картине мира народов европейской античности: к проблеме определения критерия отбора
Ивашкив-Ващук О. В. Эпитет как формообразующий элемент идиостиля Феокрита
Малунова А. Д. "Апология Сократа" Платона: исторический источник или художественный вымысел?
Мудрык-Иванец Е. В. Лингвистическая репрезентация цвета в латинском языке
Deschyns’ka M. A. Toponymes Rome et Kyiv dans les locutions proverbiales (sur le matière de l’allemand, du latin et de l’ukrainien)
Гриценко С. П., Чухно Ю. В. Латиноязычная психиатрическая терминология: формальн ый и семантический аспекты
Лазер-Панькив О. В., Гриценко А. А. Метафора в древнегреческой музыкальной терминологии
Левко А. В., Докучаева Е. М. Лексико-семантическое поле "Природные явления" в древнегреческом языке
Крамар Н. А. Функционально-семантическая корреляция лексем ᾅδης/γέεννα и διάβολος/σατανᾶς в Новом Завете
Лазер-Панькив О. В., Янчук А. С. Особенности вербализации гендера в латинской фразеологии
SOURCES ANTIUQUES, BYSANTINES ET MÉDIÉVALES: LES PROBLÈMES HERMÉNEUTIQUES ET INTERPRÉTATIFS Zvons’ka L. L. Bibliographie de la philologie classique ukrainienne (XVIII–XXI s.)
Некрашевич-Коротка Ж. В. "Панегірик на взяття Полоцьку" (1580) Базиля Гіацинта та проблеми літературної специфіки панегірика як жанру давньої літератури
Studia Linguistica. Випуск 8/
Теперік Т. Ф. Роль сновидіння в "Електрі" Софокла
Головач У. В. Актуальні проблеми перекладу і коментування грецької філософської прози з погляду специфіки жанру
Косіцька О. М. Структура латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст
Кожушний О. В. Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену
Полюга С. М. Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах святого письма
Chevtchenko-Savtchyns’ka L. H. Bénéfiсes de la méthode philologique et historique de l’étude de la littérature néo-latine (par l’exemple de "De virtutibus graecorum et romanorum…" de Roman Tymkivsky)
Бідная А. О. Проблеми перекладу і коментування двомовного тексту (на матеріалі полемічного твору середини XVI ст. "Розмова Поляка з Литвином")
Ластовець М. Ю. Вчення про літературні жанри в анонімній латинськомовній поетиці "Camoena in Parnasso"
Лущенко Т. Л. Історія дослідження "ноннівського" питання у класичній філології
МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ У КОНТЕКСТІ ЛІНГВОКОНЦЕПТОЛОГІЇ, Васильєв Л. Г. До параметрів лінгво-аргументативного дослідження мовленнєвого впливу
Зеленько А. С., Хенкіна Г. О. Від описового давньогрецького мовознавства до когнітивної концептології (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві)
Костриця Н. М. Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови фахівців-аграрників
Лучканин С. М. Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства
Борисов О. О. Комунікативна ситуація суперечки в британському та українському діалогічному дискурсі
Войцехівська Н. К. Характеристика комунікантів у конфліктному діалогічному дискурсі
Medyns’ka N. M. Valence des verbes d’action distributive multiple
Ионел Иван Лингвистический фактор в геополитике Центральной и Восточной Европы
Гриценко С. П. История исследования украинского лексикона XVI–XVII веков
Гурбанская С. А. Постмодернистская модель мира в художественном дискурсе
Задорожный В. Б. Признаки акцентной нестабильности глаголов на -ати на фоне формирования ими видовых пар
Любченко Т. В. Семантическая основа видового противопоставления
Ивасишина Т. А., Костина Л. А. Приветствие как коммуникативный акт: когнитивно-прагматический потенциал (на материале немецкого, латинского и украинского языков)
Королёв И. Р. Когнитивно-коммуникативная катег ори я кооперативност и в межл ичностном общении
Маликова О. В. Теологический трактат: прагма-стилистическое измерение
Пахолок З. А. Использование слогов в вербальных средствах выражения звуковых ощущений
Пожидаева И. В. Прецедентность как механизм формирования манипулятивного дискурса блогов
Сазонова Е. А. Никнеймика как новая отрасль современной антропонимики
Сардарян К. Г. Метафора в структуре поэтического текста И. В. Жиленко
Солдатова Л. П. Сущность и история развития смыслового наполнения понятия "язык" в греко-латинской языковой традиции (период ранней античности VІІІ в. до н. э. – ІІ в. до н. э. )
Жарикова Ю. В. Вербализация концепта ЖЕНЩИНА в украинском и новогреческом языках
Киреенко Е. В. Аксиологические признаки концепта ЛЮБОВЬ в фольклорно-магической картине мира французских любовных заговоров
Любимова О. В. Трехсложные размеры в творчестве западноукраинских поэтов 80-х годов ХІХ века
Онищук М. И. Эмотивность субстантивов как проявление системной межъязыковой лакунарности в английском и украинском языках
Служинская Л. Б. Средства выражения категории определенности / неопределенности в немецком языке с помощью артикля
Письменная Ю. А. Образ "умного" в восточнославянском и британском лингвокультурных ареалах
Усанова О. Г., Балабуев И. А. Cистематизация специальной терминологии в педагогической практике аккордеониста / баяниста (на примере создания словаря музыкальных терминов)
Доскоч І. О. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору
Лужецька О. Б. Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля, утворені лексико-семантичним способом
Кravets M. V. Analyse de la sémantique de l’irréalité: format textuel
Фоміна А. О. Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов
Бобошко Т. М. Функціональний аспект оцінних реактивних висловлень
Зайцева О. В. Ремарка "фамільярне" у словниках української мови
Кирилова В. А. Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби)
Михайлець В. О. Філософські виміри проблеми розуміння та інтерпретації
Олешко Ю. Л. Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття
Рижкіна А. О. Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу
Черненко Н. А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов
Моллаахмаді Дехагі Амірреза Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;