Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Раєцька Я., Остапченко Л. Визначення активності аденілатциклази, гуанілатциклази та фосфодіестерази циклічних нуклеотидів у тканинах селезінки, тимусу, пухлини щурів до і після опромінення
Богданова О., Кузьменко Л., Дробінська О., Остапченко Л. Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка
Можеїтова О., Мороз О., Цапенко П., Лященко Т. Жовчосекреторна функція печінки щурів при дії простагландину F2α
Прокопов В., Кузьменко Л., Богданова О., Прокопова К. 2',5'-олігоаденілатсинтетазна активність в лімфоїдних клітинах при експериментальній виразці шлунка
Вороніна О., Грищук В., Дзержинський М. Ультраструктурний аналіз клітин слизової оболонки фундального відділу шлунка щурів при гіпергастринемії
Мякушко С., Степаненко М. Вікові особливості розміру виводка двох видів лісових гризунів
Leschenko P., Novikova I., Parshikova T., Posudin I. Mobility of cells Euglena gracilis Klebs at different stages of development at presence of six-valets chrome
Проніна О., Безруков В. Вплив ультрафіолету різного спектрального складу на дріжджі Saccharomyces cerevisiae
Голенко А., Дзеверін І., Мякушко С. Особливості живлення та зимівлі кожана пізнього (Eptesicus serotinus) у лабораторних умовах протягом року
Семчук Л., Ромашев С., Андрійчук О., Ігнатенко Т. Вивчення екологічної ролі природних ізолятів фагів фітопатогенних бактерій в агроценозах
Потебня Г., Трохименко Н., Позур В. Способи підвищення ефективності протипухлинної вакцини
Кривенда А. Модифіковане середовище болда для культивування діатомей
Цапенко П., Можеїтова О., Мірошниченко М., Лященко Т. Вплив речовини Р на мембранний потенціал гепатоцитів
Тубальцева І., Тукаленко Є., Ракочі О., Макарчук М., Лозова В. Кверцетин попереджує зміни умовнорефлекторної інструментальної діяльності щурів після впливу іонізуючої радіації у дозі 2,5 Г�
Каніболоцький Д. Новосильна О., Негруцький Б., Мірошниченко М. Молекулярна динаміка другої ізоформи фактора елонгації трансляції 1А людини
Коренєва А., Міщенко Л. Електронно-мікроскопічне дослідження вірусних хвороб Panax ginseng C.A. Meyer
Біда О., Серга О., Паршикова Т. Оцінка фізіологічного стану сортів пшениці (Triticum aestivum L.) залежно від рівня фосфорного живлення
Таран Н., Ситар О., Карпенко Н. Електрофоретичний аналіз запасних білків насіння сортів Glycine max (L.) Merr
Пенчук Ю., Карпов О., Ульберг З., Молчанець О. Технологичні параметри культивування клітин-продуцентів інтерферону в дослідній установці з використанням імоболізованого індуктору
Балашов І., Лукашов Д. Наземні молюски підстилки широколистяних лісів правобережного лісостепового Придніпров'я
Яніш Є. Порівняння результативності методів обліку воронових птахів (Corvidae)
Горго Ю., Харковлюк-Балакіна Н., Горлов Д., Шарафі Р. Інформаційні оцінки фізіологічних особливостей працездатності операторів різного віку
Дворщенко К., Ковальова В., Харченко О. Пероксидація ліпідів у гепатоцитах щурів за умов виразки шлунка
Мандрик С., Капустян Л., Сидорик Л., Остапченко Л. Експресія білків теплового шоку Hsp70 і Hsp90 у паріетальних клітинах щурів за умов розвитку хронічного атрофічного гастриту
Сківка Л., Шпак Є., Швець Ю., Позур В. Динаміка розвитку гуморальної імунної відповіді кролів різних порід при комбінованій схемі імунізації мікобактеріями
Харченко О., Гавриш Л., Чайка В. Активність алкогольдегідрогенази печінки щурів при експериментальній алкогольній інтоксикації
Латишенко Л., Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. Вплив стадолу та налоксону на жовчоутворення та хімічний склад жовчі у щурів
Середа С.В., Козерецька І.А. Нова curled-like мутація Drosophila virilis
Таран Н., Ситар О., Карпенко Н. Ідентифікація вітчизняних сортів Glycine max (L.) Merr
Бисов А., Коротєєва Г., Поліщук В., Хонг Ш. Скринінг вірусних хвороб чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах Південного В'єтнаму
Кравченко О., Гавриш Л., Степанов Ю. Дослідження активності Na ,K -АТФази, Ca , Mg -АТФази та 5'-нуклеотидази в мембранних препаратах клітин слизової оболонки товстої кишки за умов експериментальної моделі виразкового коліту
Гайда Л., Карпюк О., Тимошенко М., Остапченко Л. Дослідження активності глутатіон-S-трансферази в цитозолі парієтальних клітин за умов розвитку експериментального атрофічного гастриту
Максимович Я., Дробінська О., Гавриленко Ю. Оксид азоту в патогенезі виразки шлунку
Лопарьов C., Яніш Є. Щільність популяції воронових птахів (Corvidae) на території Поділля з 1970 по 2005 р�
Горлов Д., Шарафі Р., Богданов В., Лисенко В., Горго Ю. Вплив метеорологічних факторів на самопочуття і функціональний стан людини в осінній і весняний періоди
Чікіна Л., Горго Ю. Вплив процесу уявної ротації об'єктів на електрофізіологічні характеристики шкіри людини
Лукаш О. Альнетальний флороценотичний комплекс Східного Полісся
Радченко О., Покровська Т. Бактерицидна дія бензалконіум хлориду на мікрофлору піхви
Афанасьєва К., Шувалова Т., Зажицька М., Сиволоб А. Швидкість виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих клітин
Філімонова Н., Куценко Т., Макарчук М., Попова О. Варіабельність швидкості центральної обробки інформації у дітей молодшого дошкільного віку
Богданова О., Кот Л., Лукашов Д., Сенін С. Вміст цинку у клітинах слизової оболонки шлунка за умов холодового стресу
Нурищенко Н., Чорноморець П., Пелюх Л., Мірошниченко М. Біологічна ефективність терапевтичного ультразвуку різних інтенсивностей
Ватліцов Д., Клепко А., Андрейченко К., Андрейченко С. Кількісні закономірності розвитку клітинної загибелі в гамма-опромінених сперматозоїдах щурів
Камзел О., Петренко С., Будзанівська І., Шевченко О. Кореляція між вмістом цинка та ефективністю реплікації віруса тютюнової мозаїки у рослинах тютюну
Горлов Д., Богданов В., Горго Ю. Зміни електродермальних потенціалів людини під впливом метеофакторів
Моргаєнко О., Дробінська О. АТФ-азна активність актоміозину гладеньких м'язів шлунка щурів за умов стресової виразки
Кураченко Н., Біденко В., Давиденко А. Використання солей і комплексонатів мікроелементів у годівлі молочних корів зони радіоактивного забруднення
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;