Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Мусієнко М., Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. Університет Святого Володимира – Київський державний університет: генезис біологічної науки (1834-1933)
Галкін О., Михальчук М., Казмірчук В., Гурженко Ю. Розробка і порівняльна характеристика різних модифікацій імуноферментного аналізу для визначення специфічних IgE-антитіл
Дємідов С., Дерев'янко С., Бова Т., Гончар М. Молекулярно-генетична ідентифікація тешовірусів свиней
Берник О., Дворщенко К., Драницина А., Остапченко Л. Імунобіохімічні показники стану печінки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунку
Кривдюк І., Бакалець Т., Рябовол О., Мінченко Д. Експресія мРНК GADD34 та GADD45 у клітинах гліоми лінії U 87: вплив блокади сигнального ензиму ERN1 та дефіциту глюкози
Маслова О., Островська Г. Модифіковані умови культивування як спосіб впливу на морфофункціональні властивості мезенхімальних клітин пуповини людини
Кондратюк Ю., Маменко П., Коць С. Вплив різних доз мінерального азоту на загальний вміст білка коренів та бульбочок сої, інокульованої штамами Bradyrhizobium japonicum із контрасними симбіотичними характеристиками
Конограй В. Синтаксономія рослинності класу Lemneteа Кременчуцького водосховища
Смірнов О., Косик О., Таран Н. Вплив алюмінію на ацидофікуючу активність проростків гречки
Чумаченко І., Шандренко С. Модифікований метод визначення лабільного заліза в сироватці крові
Вінник Ю., Цапенко П., Лященко Т., Весельський С. Жовчосекреторна функція печінки щурів за умов гідрокортизонового навантаження
Бурлова-Васильєва М., Кравченко Н., Савчук О., Мельник В. Рівень фактору Фон Віллербранда за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту на фоні миготливої аритмії
Шиндер О., Неграш Ю. SCOPOLIA CARNIOLICA Jacq. (SOLANACEAE) на заході подільської височини: поширення, умови місцезростань і стан популяції
Мельник М., Мартинюк В., Ар теменко О. Вплив слабких наднизькочастотних електромагнітних полів на синтез NO в гладеньком'язових клітинах
Бондаренко О., Гула Н., Макарчук М., Горідько Т. Вплив різних доз N-стеароїлетаноламіну на рівень тривожності алкоголізованих щурів
Путніков А., Позур В., Святецька В., Закордонець Л.Реакція імунної системи щурів на введення мультипробіотика "Симбітер" на фоні курсового застосування цефтріаксону
Омельчук О., Проць Б. Раритетні фітоценози річково-долинних коридорів Закарпаття
Гірін С., Савінова І., Науменко Н., Антоненко І. Вплив наднизьких концентрацій гліоксалю та метилгліоксалю на енергетичний та азотистий обмін лімфоцитів in vitro
Галушка О., Зазуляк Т., Ку зь мінов О., Грушка О., Паздерська І. Експериментальна оцінка впливу лоратадину на вагітних самиць-щурів
Вовчук І. Вплив катіонів двовалентних металів на активність карбоксипептидази А немалігнізованого та пухлинного яєчника
Пилипенко С., Короткий О., Берегова Т., Остапченко Л. Вплив мультипробіотика "Апібакт®" на вміст ТБК-активних продуктів і функціонування глутатіонової ланки антиоксидантного захисту в сироватці крові щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю
Голишкін Д., Рибальченко В., Бичко А., Берегова Т., Фалалєєва Т. Вплив меланіну на електричні характеристики модельних біліпідних мембран (in vitro)
Гарманчук Л. Визначення поглинання глюкози пухлинними клітинами за стандартних умов культивування та під впливом протипухлинних препаратів
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;