Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Торгало Є., Вакал С., Остапченко Л. Наукометричні бази даних та інтеграція української біологічної періодики у міжнародний інформаційний простір
Ноздренко Д. Вплив фуллерену С60 на зміну швидкості скорочення ішемічного пошкодженого м'язу M. Soleus щура
Матвієнко М., Пустовалов А., Дзержинський М., Михальський С. Можливості корекції кіспептином репродуктивного статусу при застосуванні блокаторів і активаторів α-адренергічних рецепторів
Коробейнікова Л. Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі
Нечипуренко О., Хархота М., Авдєєва Л. Безпечність штамів-продуцентів каротиноїдів Bacillus sp. 1.1 та B. amyloliquefaciens УКМ В-
щодо теплокровних тварин
Харькова А., Мінченко Д., Цимбал Д., Мінченко О. Експресія генів IGFBP1, IGFBP2 та IGF2BP3 у клітинах гліоми з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози
Довбинчук Т., Берегова Т., Толстанова Г., Закордонець Л. Транспорт води електролітів через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону
Костюк С., Бусенко О. Вплив гамма-опромінення на жирнокислотний склад загальних ліпідів шкіри кролів
Галенова Т., Ніколаєва І., Болібрух Х., Половкович С., Новіков В. Вплив нового тіосульфонатного похідного хинону на АДФ-індуковану агрегацію тромбоцитів
Варенюк І., Нужина Н., Варенюк В., Дзержинський М. Вплив мелатоніну на гіпоталамо-адреналову систему птахів: ефект блокади дофамінових D1-рецепторів
Гончарова Т., Філімонова Н. Відмінності в електричній активності головного мозку жінок при тестуванні простої сенсомоторної реакції під час фаз овуляції та лютеїнової
Єфіменко О., Савченко Ю., Фалалєєва Т., Ку рик О., Співак М. Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка і товстої кишки у щурів різного віку за умов дії нанокристалічного діоксиду церію
Свєженцева І., Білько Д., Білько Н., Дягіль І. Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ
Дворщенко К. Зміни енергетичного балансу печінки та підшлункової залози щурів при гіпоацидному стані шлунка та пошук до його відновлення
Ракша Н., Бурл ова-Васильєва М., Торгало Є., Савчук О. Поява в крові молекул протромбінового походження за умов розвитку атеротромботичного кардіоемболічного ішемічного інсульту
Маркевич А., Богун Л., Харченко О., Кудрявцев К. Вплив низькомолекулярної органічної сполуки 2-(2-гідроксифенокси)ацетил)-L-пролінат натрію на стимульовану карбохоліном шлункову секрецію у щурів
Раєцька Я., Моргаєнко О., Іщук Т., Остапченко Л. Динаміка активності трансаміназ при злоякісному рості за умов введення антиоксидантного "GRIN"
Зінабадінова С., Сегеда Т. Використання курячих ембріонів для визначення біологічних ефектів, спричинених дією азбесту та вуглецевих нановолокон
Дроздовська С. Асоціація поліморфізмів генів ангіотензинконвертуючого ферменту, ендотеліальної NO-синтази та α-рецептора, що активується проліфераторами пероксиcом, з показниками адаптаційних реакцій кардіореспіраторної системи спортсменів до фізичних навантажень
Кондратюк Т., Калініченко А. Вплив ефірних олій та полігексаметиленгуанідину на чорні дріжджеподібні гриби EXOPHIALA ALCALOPHILA
Лавриненко В., Чайковський Ю. Вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на макроскопічні показники ембріогенезу курки
Степура Л., Радченко О., Зелена П. Вплив додецилсульфату натрію на фізіолого-біохімічні та цито-морфологічні властивості дріжджів родів CANDIDA і SACCHAROMYCES
Юрченко А., Конопельнюк В., Торгало Є., Савчук О. Вплив різних пероральних доз глюкози на вміст серотоніну в сироватці крові щурів
Атамнах С., Барановський В., Решетнік Є., Весельський С., Янчук П. Вплив гістаміну на ліпідний склад жовчі щурів
Аль Далаін Емад., Бисов А., Шевченко О., Шевченко Т., Поліщук В. Деякі вірусні хвороби LYCOPERSICON ESCULENTUM, що циркулюють на території України
Геращенко О., Ковальчук В., Бойдуник О., Солдаткіна М., Погрібний П. Експресія рекомбінантного бета -дефенсину-3 людини та аналіз його біологічної активності
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;