Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Біологія

Випуск повністю
Мусієнко М., Остапченко Л., Таран Н., Бацманова Л., Стороженко В. Київський державний університет – Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка: становлення і розвиток біологічної освіти і науки (1933–1945)
Сторожук О., Руденко О., Білюк А., Гарманчук Л.В. Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту
Карпюк Т., Безусько Л., Безусько А. Палеохорологія SELAGINELLA SELAGINOIDES (L.) P. BEAUV. EX MART. ET SCHRANK та DIPHASIASTRUM ALPINUM (L.) HOLUB на рівнинній Україні в пізньому дріасі
Гладун Д., Чорненька Н., Ракша Н., Остапчук С. Отримання фракції трипсиноподібних ферментів з антарктичних морських організмів
Ковтун-Водяницька С., Вергун О. Антиоксидантні властивості надземної частини інтродуцентів роду (SCHRAD. EX BENTH.) SPACH
Малина А., Корнелюк О. Взаємодія протипухлинного цитокіна ЕМАР II з гідроксипропіл-В-циклодекстрином
Бурлова-Васильєва М., Вовк Т., Кравченко Н., Савчук О., Мельник В. Критерії ендогенної інтоксикації за умов атеротромботичного ішемічного інсульту та кардіоемболічного ішемічного інсульту
Цимбал Д., Мінченко Д., Кривдюк І., Мінченко О. Експресія генів ATF3, FOXF1 та CENPU у клітинах гліоми лінії U87 з пригніченою функцією сигнального ензиму ERN1 за умов дефіциту глутаміну і глюкози
Ніколаєнко Т., Петрук Н., Шелест Д., Гарманчук Л. Вплив VEGF, EGF та їх антагоністів на проліферативну активність і споживання глюкози ендотеліальними клітинами
Одукалець І., Мусієнко М., Ольхович О. Дослідження причин всихання Pinus sylvestris L. в штучних соснових насадженнях НПП "Подільські Товтри"
Чован О., Серебряков В., Давиденко І. Розселення лебедя-шипуна (CYGNUS OLOR GMELIN, 1789) у південній частині лівобережного лісостепу України
Шупова Т. Адаптація птахів ряду голубоподібних (COLUMBIFORMES) до трансформації середовища існування
Яковлєв Є., Харченко В. Методи вивчення ентомопатогенних нематод
Шекк П. Характеристика стану іхтіофауни і перспективи рибогосподарського використання Тілігульського лиману
Харченко О. Вміст трипсиноподібних ферментів і молекул середньої маси плазми крові як потенційні маркери хронічної алкогольної інтоксикації
Богдановська Н., Голубенко А. Розвиток оксидативного стрессу в умовах фізичних навантажень високої інтенсивності
Горпинченко М., Атраментова Л. Популяційно-генетичні характеристики населення України, отримані з використанням прізвищ
Драницина А., Дворщенко К., Моргаєнко О., Остапченко Л. Експресія гена Tlr2 в епітеліоцитах дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалої гіпохлоргідрії шлунка та при введенні мультипробіотика Симбітер
Храновська Н., Скачкова О., Горбач О., Потебня Г., Сидор Р. Фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025
Штапенко О., Мадіч А. Вітрифікація ембріонів мишей на стадії прон уклеус ів при використанні різних кріопротекторів та їх здатність до подальшого розвитку на культурі клітин яйцепроводів до бластоцисти
Шаяхметова Г. Порушення антенатального та постнатального розвитку нащадків щурів-самців лінії Вістар, тривало споживаного алкоголю
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;