Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Конверський А. Є. Феномен Ігоря Бичка
Ярошовець В. І. Філософське сумління І. В. Бичка і методологія історії філософії
Андрос Є. І. І. В. Бичко у філософському та антропокультурному процесі України
Абдільдин Ж. М. Логіка цілісного мислення
Абдільдин Ж. М. Євразійство як поняття, що розвивається
Александрова А. В. Антроподіцея східних патристів у філософському осмисленні П. А. Флоренського. Робота "Стовп і утверждення Істини"
Аляєв Г. Е. Свобода волі у філософській системі Миколи Лосського
Бобошко Н. М. Деякі особливості історико-філософських поглядів І. Канта
Бокал Г. В. Осмислення свободи у філософських дискусіях ісламських мислителів Середньовіччя
Бугров В. А. Філософія освіти та сучасне українське суспільство
Варениця О. П. Університетська філософія чи філософська журналістика: трансформація розуміння філософії в сучасній культурі
Гончарук К. О. Середньовічний діалог: онтологія апофатики (Діонісій Ареопагіт і Йоган Екхарт)
Гречкосій Р. М. Концепт надлюдини у філософії Ф. Ніцше: самореалізація особистості
Евтушенко Р. А., Пронякин В. И. Семиотика свободы в составе дискурсивных практик современного трансцендентализма
Ємельянова Н. Н. Свобода як здолана необхідність: варіанти класичної та некласичної філософії
Ібрагімов М. М. Філософія спорту в дискурсі категорій тілесності, здоров'я та життєздатності
Кириченко М. С. Межі свободи наукового пізнання в філософії Ф. Бекона
Кононенко Т. П. Музикологічний наголос у дослідженнях філософської спадщини Г. Сковороди
Кравченко П. А. Людське існування: тривалість та тривога буття
Куцепал С. В. Свобода як скарб і кара у концепції Ж.-П. Сартра
Лисий В. П. Діалектика і творчість
Мовчан В. С. Свобода самоздійснення в добрі як світоглядна проблема
Окороков В. Б. Творчість крізь призму творення (путь М. Хайдеггера до витоків людського мислення)
Петров Є. П. Досвід і сприйняття в гносеологічних вченнях Дж. Локка і Дж. Берклі
Петрушов В. М. Метаморфози філософської думки від онтології до граматології у площині адогматичного дискурсу
Прокопов Д. Є. Проблеми історико-філософської реконструкції рецепції ідей німецького просвітництва в українській філософії XVII–XVIII cт
Решетник М. Д. Феноменологічний метод Макса Шелера
Сідоріна Є. В. Містична практика духовного сходження як антропологічний досвід ісихазму
Соболєвський Я. А. Поняття "залучення" особистості у філософії Е. Муньє, М. Бердяєва та П. Ландсберга
Терехова Л. В. Хільдегарда з Бінгена та Григорій з Нісси. Репліки до "мовчазного діалогу"
Титаренко В. А. "Апріоризм" Канта та "історизм" Геґеля як шляхи розв'язання проблеми співвідношення моралі та релігії
Труш Т. В. Поняття "внутрішнього слова" та його зв'язок з поняттям "особистість" у філософії Августина Аврелія
Ханчич В. М. Теорія виховання Ж.-Ж. Руссо в контексті реалізації "ідеалу просвітництва"
Шкіль Л. Л. Психоаналіз у творчому доробку Мішеля Фуко
Табачковський В. Г. Шляхи свободи: вчора і сьогодні (Ігор Бичко)
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;