Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Абашина Н.С. В.П.Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом
Бежнар Г.П. В.К.Винниченко і В.П.Домонтович: типологія філософських пошуків
Бондар С.В. Історіософія Пантелеймона Куліша в інтерпретації В.Петрова
Варениця О.П. Слов'янська філософія: спроба історико-філософського осмислення
Вдовиченко Г.В. Філософський аспект аналізу В.Петровим суспільних поглядів П.Куліша
Гусейнова О. "Київський текст" у романах В.Домонтовича: поетика інтер'єру
Діденко Л.В. Філософ як виразник ідей епохи (на ґрунті персоналістичної спадщини Г.Кониського та В.Петрова)
Корогодський Р.М. Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору
Корпусова В.М. Невідомий документ: "Петров Віктор Платонович. Праці з філософії"
Корпусова В.М., Станиціна Г.О. Документи В.П. Петрова в науковому архіві Інституту археології НАН України
Кривда Н.Ю. Сон як семіотичне вікно
Медвідь Ф.М. Віктор Петров як дослідник етногенезу українців: деякі питання методології й методики
Михайлова Р.Д. Метод дослідження у мистецтвознавстві за роботами В.П.Петрова-Домонтовича
Петраускас О.В. Балто-слов'янські відносини в I тисячолітті н.е. за матеріалами обряду трупоспалення
Приходько В.В. Проект історії без часу в історіософії Віктора Петрова
Руденко С.В. В.П.Петров як історик філософії
Бобошко Н.М. Філософія історії в "Філософії одкровення" Ф.В.Й.Шеллінга
Любасюк Т.І. Природа сну та сновидінь як об'єкт пізнання в історії філософської думки
Стадник М.М. Наука й релігія: співвіднесення істин одкровення та істин розуму в католицькій традиції
Розумний М.М. Політична структуризація українського суспільства
Сириця Т.Ф. Політекономічні аспекти політичної трансформації
Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об'єкт дослідження
Руденко С.В. Філософія культури Віктора Петрова
Терлига Д.В. Походження фольклору за Віктором Петровим
Томашевський А.П. Вклад В.П.Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов'яно-руської доби
Черненко Т.В. Ірраціональне світосприйняття у типологічних зв'язках творчості П.І.Ліницького та В.П.Петрова
Андрусів А.В. Поняття "смерті суб'єкта" у філософії постмодерну
Дуцяк І.З. Логічний метод виявлення усіх можливих варіантів у процесі формулювання слідчих версій
Ізергіна М.С. До питання про природу симулякру на межі ето- та естетосфери моди
Кривда Н.Ю. Пошуки збереження колективної ідентичності: повоєнна українська діаспора
Линченко М.Д. Ніцшеанський імморалізм та індивідуалізм у світоглядних орієнтаціях В.Винниченка
Луканець І.М. Системно-структурна природа знання
Скалацький В.М. Інформаційне суспільство: нові тенденції розвитку
Спасенко Н.М. Кантіанські мотиви теорії справедливості Дж.Ролза: напруга між нормативністю та дескриптивністю
Стадник М.М. Наука й релігія: віра в надприроднє в католицизмі
Булан А.П. До питання про основні методологічні принципи і методи дослідження проблем національної безпеки
Грабчак К.К. Роль eтнічних цінностей у формуванні англійської політичної нації
Мельник І.А. Російське питання в контексті міжнаціональних суперечностей (теоретико-методологічні підходи)
Нікіфорова А.Х., Постригань Г.Ф. Довіра як складова сучасної демократії
Бугров В.А. Семантична концепція Готтлоба Фреге
Гапон Н.П. "Антігона" у світлі постмодерністських інтерпретацій
Дуцяк І.З. Логічні підстави типології простих розповідних речень
Ізергіна М.С. Метацикл моди: етосфера як супорт акратичного смислу
Карпенко К.І. Гендерний вимір екологічної комунікації
Крикун В.Ю. Еристична проблематика у творах Аристотеля
Кругляк М.І. Об'єктивність у природничих та соціальних науках
Куліна О.С. "Суспільне" та "соціальне": проблема визначення категорій
Лубська М.В. Зародження мусульманського права: ранні релігійно-правові школи
Русина О.Л. Індустрія телебачення
Спасенко Н.М. Конструктивістське переосмислення кантової ідеї морального суб'єкта в теорії справедливості Джона Ролза
Латигіна Н.А. Антична демократія як джерело виникнення сучасної демократії
Мельник І.А. Загострення мовно-етнічних конфліктів на території СРСР у період перебудови
Новіков О.А. Деякі роздуми про роль мережі інтернет в українській політиці
Храбан І.А. Біполярна система міжнародної безпеки часів "холодної війни"
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;