Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Адаменко Н.Б. До проблеми людини українського та польського бароко: "Vita activa versus Vita contemplativa"
Богачевська І.В. Постмодерністські наративні концепції та сучасна протестантська біблійна герменевтика
Владиченко Л.Д. Проблема обґрунтування "релігійного" діалогу в творчості Мартіна Бубера
Горгота О.Б. Тотальна детермінація у філософії Г.В.Ф.Гегеля і плюралізм К.Ясперса як методологічні принципи історико-філософського дослідження
Катеринич В.В. Проблема Іншого в контексті сучасної гуманістичної парадигми
Кондратьєва І.В. Іконологія як релігієзнавча дисципліна: деякі проблеми вивчення та особливості викладання
Маслак О.О. Августиніанство в контексті західної ідеї права
Морозов А.Ю. Співвідношення проблеми страху і проблеми свободи особистості (екзистенційний підхід)
Русина О.Л. Телебачення як міфотворчість (частина 1)
Шликов В.В. Логіка подій: Жіль Дельоз і філософія історії
Батрименко О.В. Способи врегулювання сучасних збройно-політичних конфліктів
Брежницький О.М. Інформація як чинник сучасної політики
Вєчканова О.О. Середній клас як соціальна основа громадянського суспільства
Жукова Т.В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку
Іванов І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування і консолідації української політичної нації
Мельник Л.М. Ідеї національної еліти у політичних поглядах П.Куліша
Риженко Є.С. Інтегративна ідеологія як мобілізаційний фактор процесів державотворення
Шульга М.А. Постпомаранчева Україна в російських геополітичних розвідках
Бакальчук В.О. Індивід у просторі культури: аспекти театральної семіотики
Глушко Т.П. Філософія економіки і соціальний прогрес
Дубровіна К.О. Духовне пізнання світу в філософії П.Юркевича
Колотило В.В. Конструктивність функцій ідеології у процесі суспільних змін
Литвиненко О.М. Криза державності як загроза загальнолюдським цінностям
Прокопов Д.Є. Аналіз причин виникнення хиби в розумі та науці у "Трактаті про принципи людського знання" Дж.Берклі
Русина О.Л. Телебачення як міфотворчість (частина 2)
Стадник М.М. Протестантизм: теологічний аналіз взаємовідносин наукового і релігійного пізнання
Товмаш Д.А. Політична комунікація: сутність та специфіка
Шкепу М.О. Етичні мотиви в трактаті Аристотеля "Про софістичні спростування" (сучасний контекст)
Ярмоліцька Н.В. Поняття релігії та бога в історіософській концепції О.О.Козлова
Булгаков В.А. До питання про проблему методу в сучасній геополітичній теорії
Галушко О.П. Політичні партії як суб'єкт парламентської діяльності
Крива Т.Ю. Основні етапи розвитку і становлення ідеї соборності України
Ляхевич С.Б. Держава і суспільство в поглядах М.Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку
Чуп С.В. Специфіка застосування системного підходу до вивчення проблеми політичної кризи
Шульга М.А. Геополітичні образи імперської свідомості в сучасній Росії
Вдовиченко Г.В. Філософська проблематика у спадщині М.Г.Хвильового
Голуб І.О. Співвідношення феноменологічної та емпіричної психології в контексті трансцендентальної феноменології Е.Гуссерля
Дротянко Л.Г. Філософія й наука ХХІ століття: взаємовплив ідей
Ільїна Г.В. "Любов до мудрості": гнозис самобутності
Ісак Н.Ю. Феномен людської самості
Крикун В.Ю. Мистецтво суперечки в тибетській філософській традиції
Плахтій М.П. Логіка в духовних навчальних закладах України другої половини ХІХ-початку ХХ ст
Покорська В.М. Порівняльний аналіз систем етичних категорій Арістотеля, Теофраста й Сенеки
Сидоренко І.Г. Пасіонарність та харизма. Точки перетину
Тур М.Г. Універсалізм versus контекстуалізм в легітимації соціуму
Шоріна Т.Г. "Ігрові" трансформації постмодерну в сучасній суспільній свідомості
Вілков В.Ю. Концепції нації та націоналізму Ернеста Гелнера
Ісхакова Н.Г. Політична соціалізація в умовах становлення демократії
Крива Т.Ю. Проблема соборності в контексті ліберальних ідей М.Драгоманова
Прутько С.Г. Формування вихідних базових пріоритетів політики екобезпечного розвитку незалежної України
Троцький Я.О. Єдність світу та міжнародна безпека
Ярошенко Л.В. Сутність та особливості політичної модернізації
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;