Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Філософія. Політологія

Випуск повністю
Білоус В.С. Синергетична парадигма і політична діяльність: методологічний потенціал та ефективність його реалізації
Гадяцький В.І. Демократизація вузів через удосконалення конкурсної системи обрання викладачів і подолання неототалітаризму
Горський В.С., Кушаков Ю.В., Табачковський В.Г. Дослідження історії історико-філософської науки (До 25–річчя заснування нового історико-філософського напряму)
Дуцяк І.З. Визначення виду зв'язку між ознаками, наявність яких виявлена шляхом опитування
Заремський М.Й. Гносеологія Я.П.Козельського у контексті західноєвропейської філософської думки XVIII ст
Кривда Н.Ю. До питання про асиміляційні процеси в межах української діаспори
Кучмай К.C. Християнські віроповчальньні тексти (із зібрань Наукової бібліотеки імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
Лубська М.В. Теорія та практика застосування мусульманського сімейного права в Алжирі під впливом європейського законодавства
Москалюк В. Світоглядні засади мови у діалектиці людського буття
Мотренко Т.В. Історизм і діалектика в філософії всеєдності Володимира Соловйова: сутність і витоки
Комарова Я.В. Державні органи в політичній соціалізації молоді
Куташев І.В. Гадяцький трактат у контексті розвитку української політичної думки
Лікарчук Н.В. Політичний аналіз як професія та наукова дисципліна
Матюшина А.В. Інформаційні технології: від інформаційного впливу до інформаційного захисту
Турпак А.Г. Поняття "чужого" ("іншого") в постмодерністському тлумаченні (за працею Ю.Кристевої "Самі собі чужі")
Неволько Г.И. Введение к изучению новой системы научного объяснительного знания (серия статей)
Артем'єва О.О. Міждисциплінарність гендерних досліджень в контексті постнекласичної раціональності
Беслюбняк О.О. Особливості екзистенційного гуманізму Ж.–П.Сартра
Вдовиченко Л.О. Свідомість: сучасне і традиційне тлумачення
Гадяцький В.І. Психологія мас та вождів на майданах і технологія "постмодерністських революцій" в контексті подолання тоталітаризму
Конверський А.Є., Черноног Р.А. Філософська освіта як чинник становлення світоглядної культури
Лубська М.В. Роль законів шаріату в сучасному ісламському суспільстві
Патлайчук О.В. Сутність ідеї та основні ціннісні складові природного права
Руденко С.В. Історико-філософська концепція В.П.Петрова в контексті сучасних методологічних проблем історико-філософського пізнання
Сухоніс Н.С. Феномен "розриву" в археологічному аналізі М.Фуко
Титаренко С.А. Влияние общения Бердяева с Шестовым и Булгаковым на формирование его мифо-религиозной позиции
Труш Т.В. Особистість через призму філософської рефлексії Західного та Східного християнства
Шенгерій Л.М. Раціональна та ірраціональна складові сучасної системи права
Ярмоліцька Н.В. Класифікація наук за О.Контом в контексті філософських поглядів О.О.Козлова
Смігунова О.Г. Телеологія І. Канта в естетичній теорії Т. Адорно
Вілков В.Ю. Етносимволістська програма постмодерністської парадигми націології Ентоні Д.Сміта
Куташев І.В. Ідея незалежності україни у політичній спадщині Пилипа Орлика
Петренко В.В. Політична мова чи політичний дискурс?
Ярошенко Л.В. Інституціональна проблематика в концепціях політичної модернізації
Артюх В. Філософсько-історичні ідеї у творчості Дмитра Чижевського
Герасимчук В.А. Модуси художності в онтологійному вимірі літературного тексту
Москалюк В. Естетика мови: космічне та екзистенціальне
Піонтковська Т.В. Концепції викладання логіки в Харківському імператорському університеті (ХІХ – поч. ХХ ст.)
Погорілий А.О. Д.Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть
Прокопенко А.Л. Людина освічена в контексті соціальних змін
Сидоренко Л.І., Перова О.Є. Сучасна наука: взаємозв'язок ціннісного та когнітивного
Стадник М.М. Гносеологічні тенденції сучасного неотомізму
Степенко Л.П. Проблема етичних цінностей Заходу і Сходу: порівняльний аналіз
Фатюшина Н.Ю. Феномен язичництва: особливості його визначення та сприйняття
Черноног Р.А. Соціально-онтологічні та політико-правові засади процесу міграції
Шенгерій Л.М. Основні традиції моделювання раціонального знання
Кам'янська А.В. Український націонал-комунізм: зміст та особливості
Подопригора М.А. Трансформація насильства як складової організації суспільства
Потеряйко Г.В. Самовизначення націй та національних меншин: порівняльний аналіз
Цвих В.Ф., Неліпа Д.В. Соціальний діалог: основні підходи до визначення
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;