Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Хімія

Випуск повністю
Олексенко Л., Вербецька Т. Каталітична активність Mn-вмісних нанесених систем у реакції окиснення монооксиду вуглецю
О. Іщенко, Прилуцький Е., Яцимирський А., Гайдай С., Шкода Т. SiC як носій для оксидних Cu-Co-Fe каталізаторів реакції окиснення СО
Матушко І., Максимович Н., Яцимирський А., Силенко П., Нікітіна Н., Каскевич О., Деркаченко Н. Дослідження стабільності довготривалої роботи адсорбційно-напівпровідникових сенсорів водню
Ананьєва В., Трохименко О., Хворов М., Голуб О. Визначення різних форм йоду у високомінералізованих геотермальних водах Кримського півострова
Лелюшок С., Куліченко С., Дорощук В. Закономірності розподілу аліфатичних амінів у міцелярно-екстракційних системах при температурі помутніння
Гонта Н., Дорощук В., Куліченко С., Федорчук О. Склад і ліофільні властивості фенол-індукованих міцелярних фаз неіонної пар Triton X-100
Зайцев В., Трохименко О., Самусева В. Іонообмінні характеристики етилсульфокремнезему
Березина Н., Сиромятніков В., Гребенюк-Морозова К., Лисова І. Кополімери N-вінілкарбазолу з антраценвмісними метакрилатами та фотонапівпровідникові шари на їхній основі
Савчук О., Вретік Л., Загній В., Сиромятніков В. Радикальна полімеризація метакрилоїламінонафтилметакрилатів
Зайцева Г., Конопліцька О., Зайцев В. Сорбційно-твердофазно-фотометричне визначення ртуті на пропілтіоетиламінокремнеземі
Лисенко О., Зайцев В., Мірза Н. Сорбційно-десорбційно-фотометричне визначення мікрокількостей феруму в сульфосаліциловій кислоті з використанням 3-(метиламоній)-пропілкремнезему
Костенко Є. Комплексоутворення Zr (IV) з твердофазним ксиленоловим оранжевим і його аналітичне застосування
Радченко Є., Кудренко В., Давиденко M. Педь Л., Голуб, О . Металовмісні супрамолекулярні композити фулерену С 60
Лещенко В., Циганович О., Трохимчук А. Взаємодія оловохлоридних комплексів паладію з силікагелями, що містять сірковмісні функціональні групи
Рожанчук Т., Мазуренко Є., Наджафова О. Модифікування вуглеситалового електрода плівкою на основі оксиду силіцію та гемоглобіну методом електроосадження
Неділько С., Ничипорук О. Синтез і властивості систем складу Eu 1–x Pr x Ba 2 Cu 4 O y (0≤x≤0,5) та Eu 1–x Tb x Ba 2 Cu 4 O y (0≤x≤0,5)
Бойченко І., Трохимчук А. Сорбція оловохлоридних комплексів платини, родію та іридію на силікагелі з прищепленими N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-іл)-N'-пропілсечовинними групами
Левицька К., Войтенко Т., Неділько С. Синтез та властивості системи Y x YBa 2–x Cu 4 O 8±Δ , (0.05≤х≤0.2)
Fedorchuk O., Doroschuk V., Kulichenko S. The influence of modified addition on phase separation in the non-ionic surfactant solution OP-7 at the cloud point temperature
Doroschuk V., Horbachevskyy A., Kulichenko S., Kuschevska N. Cloud point extraction of thallium by phases of nonionic surfactant
Karmanov V., Taraborkin L., Slobodyanyk M. The estimation of uncertainty for X-ray fluorescence analysis of compounds
Костюк Т., Куліченко С. Низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування біомолекул
Slobodyanyk M., Labunska I., Brigden K. Determination of compounds from electronic wastes convertion in environment
Амірханов О., Смалій Р., Шишкіна С., Овчинніков В., Слива Т., Фрицький І. Синтез і структура комплексу нітрату уранілу з біс(N,N’-диетиламідо) (N’’-α-метилпірол-карбоксамід)-триамідофосфатом
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;