Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Хімія

Випуск повністю
Ліціс О., Овчинніков В., Слива Т., Амірханов В. Різнолігандні координаційні сполуки лантаноїдів на основі 2 , 2 , 2 - трихлор - n - ( дипіперидин - 1 - іл -фосфорил ) ацетаміду
Шатрава Ю., Овчинніков В., Слива Т., Амірханов В. Фосфорилвмісні ліганди сульфамідного типу. Синтез і властивості n- біс(диетиламіно)фосфорил]бензолсульфонаміду і n-(диморфолін-4-їлфосфорил)бензолсульфонаміду та деяких солей на їх основі
Лабунська І., Cлободяник М., Брігден К. Визначення речовин, що потрапляють до навколишнього середовища у місцях переробки відходів електроніки. Частина 2. Органічні сполуки
Старова В., Щербина М., Куліченко С. Фазоутворення у розчинах аніонної ПАР додецилсульфату натрію у присутності поліелектролітів
Яцимирський А., Іщенко О., Шкода Т. Взаємодія карбон монооксиду з поверхнею паладію
Пенкова Л., Павленко В., Фрицький І. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1e)-n- гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1h-піразол-5-карбоновою кислотою
Моторіна А., Наджафова О., Мазьєр М. Сорбція фосфоровмісних похідних ціанінових барвників плівковими покриттями на основі діоксиду сіліцію та катіонообмінних поліелектролітів
Семенака В., Судавцова В., Кокозей В. Термічна стійкість гетерометалічного комплексу [Zn 2 Cr 2 (NCS) 4 (Dea) 2 (hdea) 2 ]·4ДМСО
Корольов О., Войтенко З., Левков І., Єгорова Т., Туров О., Шишкін О., Зубатюк Р., Паламарчук Г. Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу в умовах реакцій циклоприєднання
Яцимирський В., Лісняк В., Кіндер Т., Болдирєва О. Вплив Pt та Cs + на стан приповерхневого шару та каталітичну активність Nb 2 O 5 в реакції окиснення водню
Матвіюк Т., Силенко О., Войтенко З. Каталітична реакція Міхаeля в гетероциклічних системах
Туркевич В., Пріхна Т., Туркевич Д. Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B–B 2 O 3 –BN при 5 ГПа
Войтенко Т., Неділько С., Зеленько М., Наумова Д. Вплив заміщення бісмуту на властивості сполуки Bi 2 Sr 2 CaCu 2 O у
Циганович О., Легенчук О., Трохимчук А. Особливості концентрування бісмуту(ІІІ) та його визначення в фазі силікагелів з прищепленими до поверхні 3-меркаптопропільними групами
Гонта Н., Куліченко С. Індукована низькотемпературна міцелярна екстракція для концентрування лабільних субстратів
Судавцова В., Шевченко М., Єременко В. Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg
Лелюшок С., Іщенко М., Куліченко С., Дорощук В. Вплив поверхнево-активних речовин на атомно-абсорбційне визначення важких металів з полуменевою атомізацією
Матейко І., Судавцова В., Котова Н., Шаркіна Н. Термодинамічні властивості розплавів систем Si – РЗМ і Si – Al – РЗМ
Бєда О., Іщенко О., Гайдай С. Використання мас-спектрометричних досліджень для з’ясування стану поверхневого шару гетерогенних каталізаторів
Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-α-ілоцтової кислоти
Горбачевський А., Дорощук В., Кущевська Н. Міцелярна екстракція талію у присутності аліфатичних монокарбонових кислот та амінів при температурі помутніння
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;