Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Хімія

Випуск повністю
Неділько С., Наумова Д., Войтенко Т. Вивчення заміщень у Ві – вмісній ВТНП кераміці
Затовський І., Городилова Н., Слободяник М. Мікрохвильовий синтез карбонат – вмісних гідроксиапатитів типу В
Щербина М., Куліченко С. Фази на основі цетилпіридинію хлориду для цілей концентрування
Давиденко Ю., Павленко В., Фрицький І., Іскендеров І. Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом
Трохименко А., Запорожець О., Голуб О. Сорбційне вилучення пінополіуретанами йоду з високомінералізованих геотермальних вод Кримського півострова
Шевченко Г., Куліченко С. Вплив НПАР – стабілізованих емульсій на утворення та стійкість асоціатів бромфенолового синього з катіонами ПАР
Рева Т., Зайцев В., Трохименко О. Сорбціна здатність кремнеземів з прищепленими комплексоутворюючими групами до іонів Zn(ІІ), Hg(ІІ), Fe(ІІІ), Cu(ІІ), Cd(ІІ) та Pb(ІІ)
Горбачевський А., Дорощук В., Куліченко С., Кущевська Н. Міцелярно-екстракційне концентрування ртуті фазами неіонних поверхнево-активних речовин при температурі помутніння
Коваленко Н., Воловенко Ю. Практичне застосування деяких конденсованих імідазолів
Затовський І. Конденсовані фосфати титану у розплавах поліфосфорних кислот
Дорощук Р., Хаврюченко О., Лампека Р. Оцінка реакційної здатності п'ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук 2+ з Cu методом квантовохімічного моделювання
Федорчук О. Міцелярно-екстракційне концентрування алюмінію та феруму фазами неіонних поверхнево-активних речовин у присутності індукуючи добавок
Тананайко О., Міськів Ю., Харітон Н. Визначення глюкози з використанням глюкооксидази та каталази
Зенькович О. Особливості синтезу Ві – вмісних ВТНП сполук
Крачко Т., Труш В., Слива Т., Труш Є., Коновалова І. Синтез та властивості різних похідних 1-гептілтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола
Неділько С., Фесич І., Дзязько О., Дрозд В., Багінський І. Фазоутворення в системі La – Li – Sr – Co – O
Халаф В., Зайцев В., Левчик В., Галицька О. Визначення кофеїну в безалкогольних напоях методом оберненофазової високоефективної рідинної хроматографії
Кисіль А., Войтенко З. Вивчення взаємодії похідних 1-R-2-метил-1H-імідазоімідазо[2,1-a]ізоіндолу з похідними малеїніміду
Хаврюченко О., Голуб О. Експериментальне та квантовохімічне дослідження будови композитів полігідридсилоксана з фулереном С 60
Зайцев В., Трохименко О., Писарев Є. Актуальні питання контролю вмісту йоду в харчових продуктах, сільськогосподарській сировині та біологічних рідинах
Старова В., Костюк О., Куліченко С. Ізоелектрична точка білку у розчинах поверхнево-активних речовин та її вплив на умови міцелярно-екстракційного вилучення біологічних субстратів
Неділько С., Шафорост Ю., Зенькович О. Термогравіметрічне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123
Магеррамов А., Мирзоева М., Гасанов В., Садыхова Н., Аллахвердиев М., Хиля О., Іщенко В. Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;