Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Хімія

Випуск повністю
Войтенко Т. 2+ 3+Заміщення Ba /Ln в системі GdBa Cu O (Ln-La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) 0 x  0,6
2 3 7z Куліченко В., Неділько С., Дзязько О., Фесич І., Чорновол В., Вітовецька Т. Одержання нікелатів лантану за методом сумісного осадження компонентів
Олишевець І., Каряка Н., Труш В., Слива Т., Амірханов В. Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом
Крачко Т., Труш В., Знов'як К., Слива Т. Комплекси лантаноїдів(ІІІ) на основі фосфорильованих сульфамідів: синтез та спектральні дослідження
Казаков-Кравченко О., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу
Гавриленко О., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону н а основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу
Захарченко Б., Хоменко Д., Дорощук Р. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів
Трохимчук А., Гудима Н., Горда Р. Силікагелі, хімічно модифіковані тіосечовинними та амінотіофенольними групами, для вилучення та визначення мікрокількостей ртуті
Циганович О., Сірик О., Трохимчук А. Різнолігандні комплекси деяких перехідних металів на поверхні силікагелів, модифікованих нітрогенвмісними лігандами
Трохименко О., Бойченко Д., Сухан В. Поєднання лужної високотемпературної пробопідготовки зразків з органічною матрицею і наступного кінетичного каталітичного визначення загального йоду
Кеда Т. Визначення етилендіамінтетраацетату візуальним тест-методом
Ракс В., Моторикін Є., Левчик В., Зайцев В. Визначення ментолу у льодяниках "Травісил"
Воловенко О., Запорожець О. Взаємодія паладію(ІІ) з іммобілізованою на силікагелі четвертинною амонійною сіллю
Трохименко А., Запорожець О. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням пінополіуретану, як сорбенту
Левчик В., Зуй М. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону
Клипа К., Задерко О., Діюк В., Іщенко О. Кінетика газофазного бромування активованого вугілля
Іщенко О., Гайдай С., Захарова Т., Бєда О., Карташова Т. Кінетичні закономірності окиснення СО на нанесеній на вуглецеві нанотрубки оксидній Cu-Co-Fe системі
Яцимирський А. Розрахунок pK фенолів та тіолів як моделі для оцінки кислотності к а таліза торів aна ак тивованом у вугіллі
Мілохов Д., Хиля О., Воловенко Ю. Синтез 2,6-діаміно-5-гетарилпіримідинів як потенційних антифолатів
Шабликіна О., Чумаченко С., Іщенко В., Хиля В. Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами
Крикун С., Єгорова Т., Левков І., Войтенко З. Синтез похідних 4-аміно-бензо[f]ізоіндолу реакцією 1-аміно-2-арилізоіндолів з малеїнімідами
Веселовска М., Шилін С., Хиля В. Модифікація амінокислотних похідних кумаринів 10-гідроксидекагідроізохіноліном
Шабликіна О., Іщенко В., Чумаченко С., Хиля В. Внутрішньомолекулярна циклізація 3-(2-карбоксифеніл)- та 3-(2-карбоксибензил)ізокумарину
Єгорова Т., Войтенко З., Ільченко А. Електронна структура та спектри поглинання ціанінових барвників ряда тетразолоізоіндолу
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;