Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Хімія

Випуск повністю
Левчик В., Зуй М. Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних
Паустовська А., Сушко В., Бойко Г., Зінько Л., Запорожець О. Методи молекулярної спектроскопії для визначення оксалатів і тартратів
Цирульнева Ю., Запорожець О. Сучасні методи визначення діуретиків у фармацевтичних та біологічних об'єктах
Войтенко Т., Неділько С., Головченко О., Зеленько М. Вплив заміщення Pb/Bi на властивості сполук типу Pb1212
2 2
на cтруктуру та властивості сітчастих поліуретанів
Маханькова В. Синтез та дослідження біядерного півалатного комплексу Мангану(II) з 1,10-фенантроліном
Будняк Т., Яновська Е., Іщенко М., Тьортих В. Адсорбція йонів важких металів хітозаном, зшитим глутаровим альдегідом
Кисельов Д., Овчинніков В., Амірханов В., Ставицька С., Циба М., Піддубна О., Пузій О. Модифікування активованого вугілля карбациламідофосфатом для сорбції йонів Cu(ІІ) та La(ІІІ)
Горда Р., Трохимчук А., Легенчук О. Кольорометричне визначення Pd(II), Rh(III) та Ru(IV) на поверхні силікагелю, модифікованого тіосечовинними групами
Лісняк В. Електронно-зондовий рентгеноспектральний мікроаналіз та його застосування для аналітичного визначення фосфору
Бучик С., Іщенко A., Тананайко О. Спектрофотометричні та люмінесцентні властивості поліметинових барвників на поверхні гібридних плівок
Захарків І., Зуй М. Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування фталатів
Трохименко А., Запорожець О. Йодометричне твердофазно-спектрофотометричне визначення тіосульфату окисненням його йодом до тетратіонату
Трохименко О., Бойченко Д., Сухан В. Вплив аніонів мінеральних кислот на швидкість перебігу ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції
Кулинич О., Ан тонюк Ю., Старова В., Янчук М., Запорожець О. Флуоресцентні властивості фосфоровмісних дендримерів з термінальними β-дикетонатними групами
Конопліцька О., Зайцева Г., Кобилінська Н., Кроніковський О., Зайцев В. Фізико-хімічні і протолітичні властивості кремнезему, модифікованого пропілтіоетиламіном
Ніфантьєв К., Бєда О., Іщенко О., Місчанчук О. Метанування CO на Co-Ni/Al O каталізаторах при атмосферному тиску
Усенко Н., Котова Н., Іванов М., Головата Н. Термохімія сплавоутворення феруму з празеодимом та неодимом
Вареников А., Сердюк І., Рошаль О. Спектральні та оснóвні властивості флавонів в основнóму і збудженому станах
Санін Е., Новіков А., Рошаль О. Дослідження дихромофорних систем: взаємозв'язок між спектральною поведінкою та переносом заряду в перхлоратах 2-(3-кумароїл)-бензопірилію
Шабликіна О., Шиманська Н., Іщенко В., Хиля В. Реакція Маніха в ряду 3-(гідроксифеніл)ізокумаринів
Бабич К., Крупка О., Смокал В., Колендо О. Синтез бензиліден та азовмісних полімерів для фотофізичного застосування
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;