Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Історія

Випуск повністю
Антонюк О.С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин (1991–2003)
Березовський О.М. Умови та особливості діяльності журналу "Україна" 1907 року
Дмитрієв В.С. Становлення сербсько-українських зв'язків у першій половині XVIII століття
Колесник В.Ф. Нова економічна політика в Українській СРР: історіографія другої половини 1980-х – початку 1990-х років
Коптюх Ю.В. Реформування матеріального забезпечення православного кліру у Правобережній Україні (наприкінці XVIII – першій половині XIX століть)
Малацай І.В. Католицько-клерикальна течія в словацькій національній політиці (кінець ХІХ – початок ХХ століть)
Патриляк І.К. Діяльність ОУН, спрямована на підготовку збройного повстання в західних областях УРСР (жовтень 1939 – червень 1941)
Пелешко А.В. Греко-болгарський церковний конфлікт (середина ХІХ століття)
Petrenko I.М. Church – staff schools of left – bank Ukraіne іn the system of state educatіonal polіcy of tsarіst Russіa (1884–1917): survey of hіstorіography
Savchenko G.P. The ukrainization of the 21 st corps of russian army in 1917
Січова О.В. Витоки та початковий етап колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII століття)
Чорногор Я.О. Утворення Партії зелених у ФРН (кінець 1970-х – 1980-і роки)
Шевченко О.Л. Надія Віталіївна Суровцова – страдницький шлях великої українки
Шидловський П.С. Семенівський комплекс пізньопалеолітичних пам'яток та можливості його інтерпретування
Шилова А.В. Становлення та розвиток Боснії і Герцеговини як самостійної держави
Шумило В.П. Проблеми в індустріалізації Словаччини у 50-х роках ХХ сторіччя
Ямкова О.М. Культурно-просвітницька діяльність та національно-патріотичне виховання в таборах інтернованих українців у Чехословаччині в 1919–1924 роках
Божко Л.М. Діяльність Етнографічної комісії ВУАН з вивчення народної культури Поділля у 20-х роках ХХ століття
Борисенко М.В. "Комунальна утопія" більшовиків у дискурсі тоталітарної культури (1920–1930-і роки)
Гасиджак Л.І. Сучасна обрядова традиція греків-урумів Приазов'я і кримських татар (порівняльна характеристика за матеріалами експедиції)
Гончаров О.П. Пилипенко В.В. Берегове: історія і сучасність
Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути
Забловський А.В. Соціалізація дитини в традиційній культурі українців XIX – початку XX століть: ритуально-аритуальні аспекти
Колодюк І.В. Особа народного лікаря в етнографічних дослідженнях другої половини ХІХ століття
Король В.Ю. Військові втрати українського та інших слов'янських народів СРСР у роки другої світової і Великої Вітчизняної воєн (1939–1945)
Мельничук Л.С. Гончарні цехи Поділля XVI–XIX століть
Метка Л.М. Гончарство сіл Піскунівка та Діброва Донецької області (за матеріалами керамолого-етнографічної експедиції 2003 року)
Мотрук С.М. Становище українців у Чехії у ХХ – на початку ХХІ століть
Олійник І.В. Народознавчий гурток Кам'янець-Подільської духовної семінарії в середині ХІХ століття
Пономарьова І.С. Хореографічне мистецтво греків Приазов'я як джерело вивчення етнічної історії
Розинка H.О. Свято Епіфінії (Богоявлення) у звичаях та обрядах італійців (кінець ХІХ – ХХ сторіччя)
Скиба М.В. Храмове свято в культурному ландшафті подільського села і його трансформації (на прикладі села Зелені Курилівці Хмельницької області)
Сморжевська О.О. Релігійний чинник у житті українського суспільства (90-і роки ХХ століття)
Ставнюк В.В. Початок і методи проведення реформ Солона
Умебаясі Масакі. Свята весняного циклу в календарній обрядовості японців
Бадах Ю.Г. Локальні війни і збройні конфлікти та оцінка їхніх результатів
Ведмідь Л.А. Меморандуми Української Гельсінської групи як джерело вивчення правозахисного руху в Україні
Дяченко О.В. Люстра із сарматських поховань у Північному Причорномор'ї
Іванишина В.В. Всесоюзні переписи населення 1959, 1970 років як джерело вивчення соціально-демографічних процесів в Україні в 60-х роках ХХ століття
Ідріс Н.О. Українізація міст УСРР у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття: психологічний аспект
Казакевич Г.М. Деякі аспекти еволюції жрецької організації Стародавньої Галлії напередодні та після римського завоювання
Ковальчук Н.В. Самміти Україна–ЄС у контексті євроінтеграційного курсу України
Козій Є.В. Підготовка військових кадрів для фронту напередодні та під час Великої Вітчизняної війни
Колесник В.Ф., Хоменко Т.О. Соціально-економічна діяльність українських земств в історіографічних джерелах радянської доби
Курнишова Ю.В. Політика США щодо спорудження Берлінського муру в серпні 1961 року
Лакішик Д.М. Особливості українсько-американських відносин: до аналізу проблеми
Ластовський В.В. В.О.Пархоменко – дослідник історії Православної церкви в Україні XVIII століття
Легун Ю.В. Генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву (за матеріалами Подільської губернії)
Ляшенко О.О. Кримська автономія у європейському вимірі
Малацай І.В. Стан наукової розробки історії словацького національно-політичного руху другої половини ХІХ – початку ХХ століть в історичній літературі
Ткачук О.В. Український церковно-православний рух 1917–1920 років
Швагрун В.В. Участь російських учених у міжнародному конгресі істориків у Лондоні 1913 року
Шилова А.В. Економічний і політичний розвиток Словенії на рубежі ХХ–ХХІ століть
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;