Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Юридичні науки

Випуск повністю
Basovska K. The practice of the European Court of Human Rights concerning the application of Article
Вільгушинський М. Адміністративно-правові аспекти взаємодії судів з органами місцевого самоврядування в процесі кримінального провадження
Татьков В. Проблеми застосування господарського законодавства господарськими судами України (у світлі формування судової практики)
Цуркан М. Проблеми визначення юрисдикції справ за участю органів Антимонопольного комітету
Погорецький М., Сергєєва Д. Щодо визначення поняття "організація" у криміналістичній науці та його співвідношення із криміналістичною тактикою
Юрченко О., Сервецький І. Проблеми вирішення заяв і повідомлень громадян про кримінальні проступки
Рєзнікова В. Проблеми протидії зловживанню процесуальними правами
в господарському судочинстві Клепікова О. Застосування правових норм щодо сплати винагороди за рятування на морі
Єфремов С. Створення організованого злочинного угруповання: кримінологічні та кримінально-правові аспекти
Коваленко Т. Техніко-юридичні дефекти земельно-правових норм
Ващенко Ю. Забезпечення прав споживачів енергії як пріоритетне завдання енергетичних регуляторів у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Повар П. Правонаступництво при утворенні та припиненні центральних органів виконавчої влади
Діковська І. Принципи права у проекті Спільних підходів (DCFR)
Лукач І. Класифікація засобів регулюючого впливу держави на здійснення корпоративних прав
Дячук Л. Майнові відносини батьків та дітей у ранньовізантійському сімейному праві
Сиза Н. Склад суду у кримінальному провадженні в Україні
Мусієнко А. Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні
Кармаза О. Теоретичні основи визначення джерел житлового права
Кабанець Н. Науковий метод у школі природного права
Соколенко О. Напрямки правоохоронної діяльності: особливості теоретичного розуміння
Шевченко А. Дисциплінарна відповідальність суддів як спеціальний вид дисциплінарної (юридичної) відповідальності
Яцино К. Історія становлення соціології права в працях вітчизняних учених
Котюк О. Правомірність слідчих дій як головна умова їх допустимості в якості засобу розв'язання завдань кримінального судочинства
Басовська К. Практика Європейського cуду з прав людини щодо застосування статті 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (право на життя)
Булкат М. Загальна характеристика зовнішньоекономічної функції України і суб'єкти її реалізації
Ковальчук О. Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах
Ковальчук М. Законодавче забезпечення правового режиму землі як об'єкту інвестиційної діяльності
Звьоздная Т. Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека
Туцький Ю. Місце публічного суб'єкта в структурі правовідношення викупу земельних ділянок для суспільних потреб
Ляшенко Р. Проблемні питання правонаступництва у виконавчому процесі: теорія, практики та законодавча регламентація
Штим Т. Роль акціонерних угод у попередженні та вирішенні корпоративних конфліктів
Погорецька Н. Встановлення змісту норм іноземного права
Сухачов О. Злочини у сфері банківського кредитування
Орлова О Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв'язок
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;