Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Соціологія. Психологія. Педагогіка [до 2007 р.]

Випуск повністю
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Київському національному університету 170 років: досягнення, демократичні реформування, імідж (очима соціолога)
Кущевська О.А. До питання про визначення предметної області соціології
Цимбал Д.В. Етнічність у міжгруповій взаємодії
Некрилова Н.В. Критерії соціальної стратифікації суспільств, що трансформуються
Столипіна Ю.В. Соціальна реклама як фактор формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді
Цимбалюк С.І. Соціальний статус та роль культури в сучасному супільстві
Стрельчук Н.В. Міграційні процеси у Македонії (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.)
Власова О.І. Фактори розвитку потенціалу соціальної обдарованості в юнацькому віці
Кравчук С.Л. Психологічні особливості образи як негативної емоції особистості
Напрасна О.Б. Типові когнітивні профілі особистості
Вашека Т.В. Використання проективних методик з метою діагностики суїцидальних тенденцій у підлітків
Нестерова О.Є. Підвищення рівня психологічної готовності до материнства як завдання лікаря жіночої консультації
Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму
Коломієць Л.І. Феномен адаптації першокласників у практиці шкільного психолога
Булатевич Н.М. Синдром емоційного вигоряння вчителя: роль індивідуальних та організаційних чиників
Філатова Г.В. Особливості взаємин підлітків в сиротинцях
Каменська Л.Ф. Освіта як об'єкт міждисциплінарного дослідження
Казанська І.В. Про теоретико-методологічні засади концептуалізації поняття "соціальна влада"
Левковська Н.Д. Філософські та соціологічні підходи до дослідження цінностей та ціннісних орієнтацій
Бичук І.О. Початки громадянства (генетична соціологія) М.Грушевського
Гончаренко І.А. Особливості застосування загальнотеоретичної концепції соціальних інститутів в теоріях Е.Дюргейма, К.Маркса, Т.Веблена, Т.Парсонса
Цилюрик С.В. Вектори та структура еміграційного потоку з України
Цимбалюк Н.М. Ціннісно-нормативні механізми функціонування інституту дозвілля
Терлецька Л.Г. Шляхи розвитку інтегрованої психотерапії
Рудоміно-Дусятська О.В. Проблеми суб'єктної активності людини у довкіллі
Софіна Л.В. Основні теоретичні підходи до вивчення почуття провини
Міхно К.О. Структура професійних уявлень та методи їх вивчення
Окуленко І.М. Методологічні аспекти психологічної підготовки пілотів до польотів
Данилюк І.В. Франц Боас як фундатор етнологічного напрямку сучасної етнічної психології
Венедіктова Н.В. Фактори конституювання особистості в системі "я-інший"
Корнієнко О.В. Психолого-дидактичні проблеми ставлення до здоров'я представників різних культу�
Колесніченко Л.А. Особливості розвитку змістовного компоненту особистісної саморегуляції майбутніх менеджерів
Бабенко Т.В. Естетичний смак як складова частина естетичної культури особистості студентів вищих навчальних закладів
Величко Ю.М. Вплив насильства в родині на психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;