Наукові видання

Київський Національний Університет

Імені Тараса Шевченка

Журнал : Серії "Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка"

Категорія : Соціологія. Психологія. Педагогіка [до 2007 р.]

Випуск повністю
Алексєєва О.А, Кишенко Г.І. Місце та роль соціологічної практики у навчальному процесі в контексті адаптації до європейського освітнього простору
Чепак В.В. Проблеми освіти в класичній соціології
Чернова К.О. Українська діаспора в республіці казахстан: статус, етнічність, еміграційні установки
Аза Л.О. Особливості національно-просторової ідентифікації в Україні
Ручка А.О. Національна ідентичність у контексті євроінтеграції
Набруско І.Ю. Дешифрація рекламних символів: проблеми розуміння
Борщенко В.В. Проблеми контент-аналізу ціннісних орієнтацій юнацтва за автобіографічними документами
Гранадзер Г.Б. Шляхи визначення ефективності політичної реклами
Ковтун В.Д. Полікультурність як детермінанта формування та розвитку паркового середовища
Кириленко Т.С. Аналіз емоційного світу особистості: теоретичні положення, прояви та методичні прийоми
Юрчинська Г.К. Роль психодраматичного методу в подоланні кризи професійного навчання
Соснюк О.П. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії
Музичко Л.В. Типологічні риси особистості як фактор розвитку індивідуального стилю учіння студентів
Кравчук С.Л. Статеві відмінності в особливостях застосування агресії особистістю в житті
Траверсе Т.М. Міжособистісна взаємодія у полікультурному середовищі: культурно-історичний підхід
Трофімов А.Ю. Психологічні та соціально-психологічні фактори, що впливають на процеси формування і розвиток управлінської ланки
Напрасна О.Б. Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик студентів з домінуванням вербального та невербального способу переробки інформації
Заіка Д.О. Особливості мотивації студентів в умовах суміщення навчальної та трудової діяльності
Заіка Н.Ф. Психологічний аналіз професійної діяльності логістів
Науменко А.Ю. Аналіз стресу в сучасних умовах життєдіяльності студентської молоді та її психосоматичне здоров'я
Фрідман О.В. Стратегіальні практики трансформації наративу
Марушкевич А.А. Іван Огієнко: ідеї якісного забезпечення навчального процесу
Алексєєва О.А., Ракша Д.А. Гуманізація вищої освіти як фактор відродження духовності української молоді
Панченко В.І. Національна культура в умовах глобалізації
Цимбалюк Н.М. Основні напрями розвитку євроінтеграційних культурно-дозвіллєвих практик населення україни
Величко А.М. Про функції та місце поняття "соціальний престиж" у соціологіЇ
Чернова К.О. Управління діаспорами у поліетнічному просторі
Чудовська-Кандиба І.А. Відображення стилю життя в соціальній комунікації
Літвінов С.В. Змістовні та формальні аспекти представлення соціальної структури як простору статусних ознак
Король І.І. Аксіологічний вимір проблеми істини в соціології
Решетняк О.М. Релігійний простір україни: зміна світоглядних орієнтирів від язичництва до християнства
Шаповал-Дейнега К.Ю. Роль неурядових організацій у процесі формування громадянського суспільства (на прикладі працюючих у сфері профілактики віл/снід)
Фомічова В.М. Масова свідомість чи свідомість мас: особливості співвідношення феноменів
Власова О.І. Дослідження проблематики соціальних здібностей у творчості європейських мислителів епохи відродження та нового часу
Остапенко І.В. Теоретико-методологічний аналіз основних підходів до визначення професійної ідентичності у психології
Федоренко Ю.О. Феномен моди як форма нормативної поведінки особистості
Стась О.С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей в дорослому віці
Ануфрієва О.В. Засоби масової інформації як чинник життєвого орієнтування молоді
Чугаєва Н.Ю. Психологічні аспекти педагогічної інтеракції
Кащенко О.В. Професійна самооцінка особистості: огляд стану проблеми в сучасних дослідженнях
Тарасюк П.І. Аналіз теоретичних проблем професійного самовизначення
Зайцев С.В. Особливості визначення рівня довіри особистості
Байдарова О.О. Рефлексія як основа самоорганізації професійної діяльності соціального працівника
Повернутися
Наукова бібліотека імені М.Максимовича
;